LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Pacientų teisių raiškos įvertinimas per gydytojo ir paciento santykius stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Show simple item record

dc.contributor.author Giedrikaitė, Rytė
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:10:49Z
dc.date.available 2017-08-21T08:10:49Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60106
dc.description.abstract XX a. antroje pusėje įvykę esminiai pokyčiai – demokratizacijos procesai, rinkos santykių skverbimasis į mediciną, naujų technologijų taikymas diagnostikoje ir gydyme, riboti sveikatos priežiūros resursai – buvo tiesiogiai susijęs su paciento teisių ir laisvių pripažinimu. Darbo tikslas – įvertinti pacientų teisių raišką per gydytojo ir paciento santykius stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Šiame darbe įvertinta pacientų bei gydytojų nuomonė apie paciento teisės į informaciją užtikrinimą ir jos įtaką paciento dalyvavimui priimant sprendimus. Išanalizuotas pacientų socialinių ir demografinių veiksnių ryšys su pacientų informuotumu apie jų ligą, medicininių tyrimų rezultatus, gydymo metodus, galimas gydymo pasekmes ir dalyvavimu priimant sprendimus. Palygintas gydytojų ir pacientų požiūris į abipusį pasitikėjimą ir konfidencialumo užtikrinimą stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Atskleista gydytojų ir pacientų nuomonė apie įstatyme reglamentuojamą nuostatą apie valstybės laiduojamą sveikatos priežiūros užtikrinimą. Disertacijoje vertinama ne tik pacientų nuomonė apie jų teisių užtikrinimą gydantis stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bet atskleidžiamos ir gydytojų problemos, su kuriomis jie susiduria, norėdami įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymu reglamentuotas pacientų teises. Darbe akcentuojami ne tik pacientų teisių apribojimai ir suvaržymai, bet ir pabrėžiami nepakankami valstybės veiksmai užtikrinant realią ir veiksmingą paciento teisių apsaugą.
dc.description.abstract Essential changes in the society that occurred in the second half of the 20th century – the democratization processes, penetration of market relationships into medicine, application of new technologies in diagnostics and treatment, limited healthcare resources – were directly related to the recognition of patients’ rights and liberties. The aim of the study was to evaluate the expression of patients’ rights through physician-patient relationships in inpatient personal healthcare units. Physicians’ and patients’ opinion about assurance of patients’ right to information and patients participation in decision-making was evaluated in this dissertation. The associations of patients’ social and demographic characteristics with the extent to which they are informed about their disease, the results of medical examinations, methods of treatment, possible treatment outcomes and participation in decision-making were analyzed. Physicians’ and patients’ attitudes towards mutual trust and confidentiality assurance in inpatients personal healthcare units were compared. Physicians’ and patients’ opinion about regulated provision of patients’ right to State-guaranteed free healthcare was revealed. This dissertation not only evaluates patients’ opinion about the assurance of their rights in inpatient personal healthcare units, but also discloses problems that physicians face when trying to implement patients’ rights regulated by the Law of the Republic of Lithuania. The study not only emphasizes limitations and restraints of patients’ rights, but also points out insufficient actions of the State in ensuring real and effective protection of patients’ rights.
dc.language.iso lit
dc.subject Pacientų teisė į informaciją
dc.subject Informacijos suprantamumas
dc.subject Pacientų ir gydytojų nuomonės apie teikiamą informaciją
dc.subject Pasitikėjimas
dc.subject Konfidencialumas
dc.subject Patients' right to information
dc.subject Comprehensibility of information
dc.subject Patients' and physicians' opinions about the provision of information
dc.subject Trust
dc.subject Confidentiality
dc.title Pacientų teisių raiškos įvertinimas per gydytojo ir paciento santykius stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose
dc.title.alternative Evaluation of the expression of patients‘ rights through physician-patient relationships in inpatient personal healthcare units
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account