LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Asmens sveikatos priežiūros specialistų požiūrio į pacientų saugą bendrojo pobūdžio ligoninėse vertinimas

Show simple item record

dc.contributor.author Marmienė, Loreta
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:10:52Z
dc.date.available 2017-08-21T08:10:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60349
dc.description.abstract Darbo tikslas buvo įvertinti asmens sveikatos priežiūros specialistų požiūrį į pacientų saugą bendrojo pobūdžio ligoninėse. Taikant anketinės apklausos metodą vertintas bendrojo pobūdžio ligoninių asmens sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų ir slaugytojų) požiūris į pacientų saugos kultūrą. Pirmą kartą interviu būdu analizuotas pacientų saugos reiškinys ligoninių vadovų ir vadovaujančias pareigas einančių darbuotojų požiūriu. Tyrimo metu atskleistas sveikatos priežiūros specialistų požiūris į nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių valdymą, analizuotos komandinio darbo prielaidos, susijusios su pacientų sauga, bei vertinti respondentų požiūrio skirtumai pagal bendrojo pobūdžio ligoninių lygmenis. Nustatyta, kad sveikatos priežiūros specialistų požiūris į pacientų saugos kultūrą yra nepakankamai pozityvus. Nepalankiai vertinama aplinka nepageidaujamiems įvykiams ir neatitiktims registruoti, sveikatos priežiūros specialistai jaučiasi nesaugūs pranešdami apie nesėkmes. Nustatyti sveikatos priežiūros specialistų požiūrio į pacientų saugos kultūrą skirtumai pagal respondentų amžių, darbo patirtį, einamas pareigas ir ligoninės lygmenį. Pacientų saugai sveikatos priežiūros įstaigose pagerinti rekomenduojama kurti ir plėtoti pacientų saugos kultūrą, skatinti sveikatos priežiūros specialistus tobulinti kvalifikaciją pacientų saugos srityje, ugdyti komandinio darbo įgūdžius.
dc.description.abstract The aim of the dissertation was to assess attitudes of health care professionals towards patient safety in general hospitals. Using the questionnaire survey method, attitudes of health care professionals (physicians and nurses) of general hospitals to patient safety culture were evaluated. For the first time an interview was employed to analyse the patient safety as it is perceived by hospital executives and managerial staff. The study revealed the attitudes of health professionals towards management of adverse events and non-conformities, analysed teamwork assumptions related to patient safety, and assessed differences in the respondents’ attitudes by the levels of general hospitals. It was found that the attitudes of health care professionals towards patient safety culture were diverse. The respondents mentioned unfriendly environment for registration of adverse events and non-conformities and emphasized not feeling safe when reporting failures. Differences in the attitudes of health care professionals towards patient safety culture by their age, work experience, work position and hospital level were then identified. In order to improve patient safety in health care institutions, it is recommended to build and develop patient safety culture, to encourage health care professionals for improving patient safety, and to develop their teamwork skills.
dc.language.iso lit
dc.subject Pacientų sauga
dc.subject Nepageidaujami įvykiai
dc.subject Ligoninė
dc.subject Gydytojai
dc.subject Slaugytojai
dc.subject Patient safety
dc.subject Adverse events
dc.subject Hospitals
dc.subject Physicians
dc.subject Nurses
dc.title Asmens sveikatos priežiūros specialistų požiūrio į pacientų saugą bendrojo pobūdžio ligoninėse vertinimas
dc.title.alternative Assessment of attitudes of health care professionals towards patient safety in general hospitals
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account