LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Genetinių veiksnių įtaka mastito paplitimui Lietuvos pieninių galvijų populiacijoje.

Show simple item record

dc.contributor.author Čereškienė, Eglė
dc.date.accessioned 2018-11-06T12:11:11Z
dc.date.available 2018-11-06T12:11:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60437
dc.description.abstract DISERTACIJOS ANOTACIJA Eglė Čereškienė Disertacijos tema: Genetinių veiksnių įtaka mastito paplitimui Lietuvos pieninių galvijų populiacijoje. Mastitas yra daugiausia lėšų reikalaujanti pieninių karvių sveikatos problema. Ekonominiai nuostoliai atsiranda dėl sumažėjusio produktyvumo, pablogėjusių pieno technologinių savybių, negautų veršelių, išlaidų mastitų diagnostikai ir gydymui. Mastito paplitimui pieninių galvijų populiacijose įtakos turi negenetiniai ir genetiniai veiksniai. Darbo tikslas – ištirti genetinių veiksnių įtaką ir mastito paveldimumą Lietuvos pieninių galvijų populiacijoje. Pagrindiniai darbo uždaviniai - ištirti mastito sukėlėjų paplitimą Lietuvos pieninių galvijų popu¬lia¬cijoje; įvertinti negenetinių veiksnių įtaką mastito sukėlėjų paplitimo dažniui; įvertinti mastito sukėlėjų sąsajas su karvių produktyvumu, pieno riebumu ir baltymingumu, hematologiniais rodikliais, pieno elektriniu laidumu, bei melžimo savybėmis, tešmens ketvirčių termografiniais rodikliais; ištirti genetinių veiksnių įtaką karvių mastito sukėlėjų dažniui ir įvertinti karvių mastito paveldimumo parametrus bei genetinę koreliaciją su produktyvumu ir pieno sudėtimi. Buvo tirtas mastito sukėlėjų paplitimas kontro¬liuojamose bandose. Viso buvo ištirtos 7348 karvės, mastito sukėlėjai nusta¬tyti 4323 karvėms: 2613 juodmargių ir 1710 žalųjų ir žalmargių veislių karvių. Mastito paveldimumo parametrų modelio sukūrimui tyrimų duomenų bazę sudarė 22 136 įrašų, iš jų 14788 įrašai – gyvulių kilmės informacija. Atlikti tyrimai patvirtino statistiškai reikšmingą ryšį tarp mastito bei jo sukėlėjų dažnio ir negenetinių veiksnių, o taip pat sąsajas su karvių pro¬duk¬tyvumo, pieno sudėties rodikliais, pieno elektriniu laidumu ir melžimo savybėmis, tešmens ketvirčių termografiniais rodikliais. Buvo nustatyta galvijų veislės ir bulių linijos įtaka mastito dažniui ir jo sukėlėjų paplitimui. Genetinės koreliacijos tyrimai parodė, kad karvių imlumas mastitui didėja, didėjant karvių primilžiams, pieno riebumui ir baltymingumui. Nustatyta, kad pieno riebumo ir baltymingumo santykio didėjimas yra genetiškai susijęs su padidėjusia karvių mastito rizika. Sukurtu multivariaciniu modeliu nustatytas mastito paveldimumo koeficientas rodė genetinį polinkį mastitui ir mastito tyrimų duomenų panaudojimo galimybes Lietuvos pieninių galvijų selek¬cijoje, užtikrinant genetinį sergamumo mastitu mažinimą ir pieno kokybės gerinimą.
dc.description.abstract SUMMARY Dissertation theme: The effect of genetic factors on the prevalence of mastitis in Lithuanian dairy cattle population Mastitis is the most expensive disease of dairy cattle. Economic losses arise due to reduced milk production efficiency, deteriorated technological properties of milk, reduced pregnancy rates, and the costs related to mastitis diagnostic and treatment. The aim of the research: Was to investigate the effect of genetic factors and hereditability of mastitis in Lithuanian dairy cattle population. The main tasks of the work - to investigate the prevalence of mastitis and its agents in Lithuanian dairy cattle population. To evaluate the effect of non-genetic factors on the rate of the prevalence mastitis and its agents. To evaluate the correlation between mastitis and the indicators of milk production efficiency, milk composition, electrical conducti¬vity of milk and milkability, as well as the thermographic indices of udder quarters, etc. To investigate the effect of genetic factors on the rate of bovine mastitis agents. To evaluate the bovine mastitis hereditability parameters as well as genetic correlation between milk production efficiency and milk composition. The prevalence of mastitis was investigated in controlled herds. In total 7348 cows were investigated. Mastitis agents were found in 4323 cows: in 2613 black-and white-cows and in 1710 red and red-and-white cows, respectively. The database used for the development of mastitis heritability parameters model consisted of 22,136 records, of which 14,788 entries were the data on animal origin. The investigations confirmed the statistically significant relationship between the rate of mastitis and mastitis agents and non-genetic factors, as well as the correlations between the indicators of milk production efficiency, milk composition, electrical conductivity of milk, and milkability, and the thermographic indices of udder quarters, etc. The effect of cattle breed and bull line on mastitis rates and the prevalence of its agents was established. Genetic correlation studies have shown that cattle susceptibility to mastitis increases with the increase of milk yields, milk fat content, and protein content. An increased milk fat and protein content is genetically related with an increased risk of bovine mastitis. Mastitis heritability coefficient, estima¬ted using the developed multivariate model has shown genetic susceptibility to mastitis in dairy cattle as well as the possibility of use of mastitis research data in the selection of Lithuanian dairy cattle to ensure the reduction of genetic morbidity of mastitis and improve milk quality. S
dc.language.iso lit
dc.subject Mastitas
dc.subject Paplitimas
dc.subject Populiacija
dc.subject Mastitis
dc.subject The prevalence
dc.subject The population
dc.title Genetinių veiksnių įtaka mastito paplitimui Lietuvos pieninių galvijų populiacijoje.
dc.title.alternative The effect of genetic factors on the prevalence of mastitis in Lithuanian dairy cattle population
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account