LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Epigenetic and genetic alterations of non-coding genome structures in gastric cancer pathogenesis

Show simple item record

dc.contributor.author Steponaitienė, Rūta
dc.date.accessioned 2019-10-04T13:06:19Z
dc.date.available 2019-10-04T13:06:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/60485
dc.description.abstract Aim and objectives. The aim of this study was to assess epigenetic and genetic alterations of non-coding genome structures and their significance in the pathogenesis of gastric cancer. Objectives: 1. To evaluate the alteration of miR-137 gene expression and promoter methylation status and its implication for gastric cancer and prema-lignant gastric lesions. 2. To perform a comprehensive analysis on LINE-1 methylation level in different stages of gastric carcinogenesis and to evaluate its prognostic potential. 3. To assess the association between single nucleotide polymorphisms of miR-27a, miR-146a, miR-196a-2, miR-492, miR-608 genes and gastric cancer or premalignant gastric lesions. Relevance and novelty of the study Current study provides: 1) novel evidence on epigenetic and genetic alterations of miR-137 in gastric carcinogenesis; 2) comprehensive LINE-1 methylation analysis and its prognostic potential in GC; 3) novel insights into the implication of genetic variants of miRNA genes and their association with GC and high risk atrophic gastritis. All of the analyses were performed in a cohort of patients of European descent, which, in the whole context of existing literature on current issues, emphasize differences in GC pathogenesis based on subjects’ ethnicity. Moreover, all three studies included a set of patients with premalignant gastric lesions (chronic/atrophic gastritis) which was not frequently investigated in analogous studies. Even-tually, our results contribute to the overall molecular basis of gastric cancer pathogenesis and may be employed as a reference data for scientific studies in the future.
dc.description.abstract Tikslas ir uždaviniai Šio tyrimo tikslas – nustatyti epigenetinius ir genetinius baltymų nekoduojančių genomo struktūrų pokyčius ir jų svarbą skrandžio vėžio patogenezėje. Uždaviniai: 1. Įvertinti miR-137 koduojančio geno raiškos ir promotoriaus metilinimo pakitimus ir jų reikšmę sergant skrandžio vėžiu ir ikivėžinėmis skrandžio ligomis. 2. Atlikti LINE-1 metilinimo lygmens analizę vėžio ir ikivėžiniuose skrandžio audiniuose ir įvertinti jo prognostinį potencialą. 3. Nustatyti vieno nukleotido polimorfizmų, esančių miR-27a, miR-146a, miR-196a-2, miR-492, miR-608 koduojančiuose genuose sąsajas su skrandžio vėžiu ir ikivėžinėmis skrandžio ligomis. Darbo naujumas ir aktualumas Šis tyrimas pateikia: 1) naujus įrodymus apie epigenetinius ir genetinius miR-137 pokyčius skrandžio vėžėjimo procese; 2) išsamią LINE-1 metilinimo analizę ir jos prognostinį potencialą SV pacientams; 3) naujas įžvalgas apie genetinių variantų miRNR genuose svarbą ir jų sąsajas su SV ir atrofiniu gastritu. Visi tyrimai buvo atlikti europiečių kilmės tiriamųjų grupėje, kuri, atsižvelgiant į visą egzistuojančios literatūros šiomis temomis kontekstą, pabrėžia SV patogenezės skirtumus, pagrįstus tiriamųjų etnine kilme. Be to, visose trijose studijose buvo įtraukta grupė pacientų, sergančių ikivėžinėmis skrandžio ligomis (lėtiniu/atrofiniu gastritu), kurios nebuvo dažnai tiriamos analogiškose studijose. Galiausiai, mūsų rezultatai prisideda prie bendros SV patogenezės molekulinės bazės ir gali būti naudojami kaip palyginamieji duomenys ateities moksliniuose tyrimuose.
dc.language.iso eng
dc.subject MikroRNR
dc.subject LINE-1. Stomach neoplasms| genetics
dc.subject MicroRNAs| genetics
dc.subject Long interspersed nucleotide elements| genetics. DNA methylation
dc.subject Polymorphism, single nucleotide. Gene expression
dc.subject MikroRNR
dc.subject LINE-1. Skrandžio navikai | genetika
dc.subject MikroRNR | genetika
dc.subject Ilgai nukreipti nukleotidiniai elementai | genetika. DNR
dc.subject Polimorfizmas. Genų išraiška
dc.title Epigenetic and genetic alterations of non-coding genome structures in gastric cancer pathogenesis
dc.title.alternative Nekoduojančių genomo struktūrų epigenetiniai ir genetiniai pokyčiai skrandžio vėžio patogenezėje
dc.type Daktaro disertacija


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account