LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Women beliefs towards breast cancer, breast self-examination and mammography in connection with participation in breast cancer screening

Show simple item record

dc.contributor.author Želvienė, Aušra
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:25:21Z
dc.date.available 2017-08-21T08:25:21Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70056
dc.description.abstract The aim of the study is to assess the connection between women’s participation in breast cancer screening and beliefs towards breast cancer, breast self-examination and mammography. The objectives of the study: 1. To assess validity and reliability of Champion Health Belief Model Scale for beliefs towards breast cancer, breast self-examination and mammography screening for Lithuanian women. 2. To estimate perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, confidence and health motivation. 3. To compare beliefs towards breast cancer, breast self-examination and mammography screening of participant and non-participant women in the screening program. 4. To assess perceived barriers towards mammography screening. 5. To investigate the role of information about breast cancer and mammography screening for women‘s beliefs towards breast cancer, breast self-examination and mammography screening. CONCLUSIONS 1. Champion Health Belief Model Scale is a valid and reliable to assess beliefs towards breast cancer, breast self- examination and mammography. The barriers- mammography item “Regular mammography screening would make me worry about breast cancer” was inappropriate to the scale and expunged from the questionnaire. 2. Surveyed women did not feel much threat to get breast cancer. They overvalued benefits of breast self-examination and positively rated mammography screening. However, confidence to perform breast self-examination was properly low. The majority of surveyed women did not indicate essential barriers towards breast self-examination and mammography screening, a quarter claimed that they lacked privacy for breast self-examination. Investigated women were health motivated, but less than half of them took preventive practices. 3. Participants in mammography screening were less susceptible to breast cancer, lacked privacy for breast self-examination more often than non-participant group. Non-participant in mammography screening women were less secure about their relationship with partners, had more confidence to perform breast self-examination and had more barriers towards mammography screening. The evaluation of differences was prognostically sensitive, but not specific. 4. Revised mammography- barriers scale from Champion Health Belief Model Scale is a valid and reliable tool to assess Lithuanian women’s beliefs. Logistic barriers, pain, radiation and forgetting to schedule a mammogram were most relevant obstacles to have a mammogram. 5. The individual invitation to participate in the mammography screening program was ineffective, only 28 % of invited women attended mammography screening. The additional information in the booklet about breast cancer and mammography screening had not essential influence to women’s beliefs towards participation in mammography screening program. Information booklets used in the study were not effective in increasing participation in mammography screening program.
dc.description.abstract Šio darbo tikslas buvo įvertinti atvykusių ir neatvykusių tikrintis mamografiškai moterų nuostatų į krūties vėžį, krūtų savityrą ir atrankinę mamografinę patikrą skirtumus. Tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: 1. Įvertinti Champion VL sveikatos įsitikinimų modelio klausimyno tinkamumą tirti Lietuvos moterų nuostatoms į krūties vėžį, krūtų savityrą ir atrankinę mamografinę patikrą. 2. Nustatyti moterų suvoktą krūties vėžio grėsmę, apsaugančios nuo krūties vėžio pasekmių elgsenos naudą ir kliūtis šiai veiklai, sveikos gyvensenos motyvaciją. 3. Palyginti atvykusių ir neatvykusių tirtis mamografiškai dėl krūties vėžio moterų nuostatas į krūties vėžį, krūtų savityrą ir atrankinę mamografinę patikrą. 4. Įvertinti dalyvavusių atrankinėje mamografinėje patikroje dėl krūties vėžio moterų kliūtis tirtis mamografiškai. 5. Ištirti papildomos informacijos apie krūties vėžį, mamografinę patikrą įtaką moterų nuostatoms į krūties vėžį, savityrą bei atrankinę mamografinę patikrą ir moterų dalyvavimui atrankinės patikros programoje. Išvados: 1. Patikrintas ir įteisintas VL Champion sveikatos įsitikinimų modelio skalės klausimynas yra tinkamas Lietuvos moterų nuostatoms į krūties vėžį, krūtų savityrą ir atrankinę mamografinę patikrą tirti. Sveikos gyvensenos motyvacijos skalė turi būti padalinta į požiūrio į sveiką gyvenseną ir veiklos sveikatos labui subskales. Kliūčių tirtis mamografiškai teiginys “reguliarus mamografinis ištyrimas verstų mane nerimauti dėl krūties vėžio” išbrauktas iš klausimyno kaip nehomogeniškas jam. 2. Dalyvavusios apklausoje moterys nejaučia didelės grėsmės susirgti krūties vėžiu. Apklaustos moterys pervertino krūtų savityros naudą ir realiai teigiamai vertino mamografinę patikrą. Pasitikėjimas teisingai atlikti krūtų savityrą yra žemas. Daugelis tirtų moterų nenurodė esminių kliūčių krūtų savityrai ar mamografiniam ištyrimui, tik ketvirtadalis teigė, kad joms trūksta privatumo krūtų išsityrimui. Apklaustos moterys buvo sveikos gyvensenos požiūriu motyvuotos, bet realiai sveikatos labui veikė mažiau pusės apklaustųjų. 3.Atvykusių tirtis mamografiškai jautrumas krūties vėžiui buvo mažesnis nei neatvykusių moterų, jos dažniau kliūtimi savityrai nurodė privatumo stoką. Neatvykusios tirtis moterys mažiau užtikrintos savo santykiais su artimaisiais, dažniau teigė žinančios kaip išsitirti krūtis, matė daugiau kliūčių mamografiniam tyrimui. Rastų nuostatų skirtumų įvertinimas buvo prognostiškai jautrus, bet mažai specifiškas. 4. Papildytas kliūčių tirtis mamografiškai Champion VL klausimynas yra tinkamas Lietuvos moterų nuostatų tyrimui. Moterims aktualiausios logistinės kliūtys, skausmo ir radiacijos baimė, taip pat jos teigia pamirštančios mamogramų pasidarymą įtraukti į savo dienotvarkę. 5. Asmeniniai kvietimai laišku dalyvauti atrankinėje mamografinėje patikroje buvo mažai efektyvūs, atvyko tirtis 28 proc. kviestų moterų. Papildoma informacija lankstinuku neturėjo skatinančios įtakos moterų nuostatoms dalyvauti atrankinėje mamografinėje patikroje. Tyrime naudoti informaciniai lankstinukai nėra veiksminga priemonė atrankinės mamografinės patikros lankomumui padidinti.
dc.language.iso eng
dc.subject Mammography screening
dc.subject Breast cancer
dc.subject Health belief model
dc.subject Barriers towards mammography screening
dc.subject Atrankinė mamografinė patikra
dc.subject Krūties vėžys
dc.subject Sveikatos įsitikinimų modelis
dc.subject Kliūtys tirtis mamografiškai
dc.title Women beliefs towards breast cancer, breast self-examination and mammography in connection with participation in breast cancer screening
dc.title.alternative Moterų dalyvavimo atrankinėje mamografinėje patikroje sąryšis su jų nuostatomis į krūties vėžį, krūtų savityrą ir mamografinį ištyrimą
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account