LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Mokymo reikšmė pacientų, kuriems suformuota žarnyno stoma, saviprūpai ir gyvenimo kokybei

Show simple item record

dc.contributor.author Gulbinienė, Jurgita
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:24:37Z
dc.date.available 2017-08-21T08:24:37Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70066
dc.description.abstract Darbo tikslas – nustatyti mokymo reikšmę pacientų, kuriems suformuota žarnyno stoma, savirūpai ir gyvenimo kokybei. Tyrimas buvo organizuojamas keliais etapais, tyrimui atlikti buvo sudarytos trys tikslinės tiriamosios grupės. Pirmojo tyrimo etapo metu buvo siekta išsiaiškinti bendrosios praktikos slaugytojų, žinias ir požiūrį į pacientų informavimą prieš stomos suformavimo operaciją ir pooperacinį mokymą. Pirmojo etapo metu apklausta 112 bendrosios praktikos slaugytojų, dirbančių Kauno medicinos universiteto klinikų (KMUK) ir Kauno medicinos universiteto klinikų filialo Onkologijos ligoninės (chirurgijos profilio skyriuose, kur pacientams dažnai atliekamos stomos suformavimo operacijos, ir konservatyviosios medicinos profilio skyriuose, kur šie pacientai gydomi retai. Antro tyrimo etapo tikslas buvo nustatyti ar pasikeičia bendrosios praktikos slaugytojų žinios ir požiūris į pacientų, kuriems suformuota žarnyno stoma, mokymą ir priežiūrą suteikus jiems pilnavertę informaciją apie pacientų priežiūrą, kuriems suformuota stoma. Šiame tyrimo etape dalyvavo 134 bendrosios praktikos slaugytojai, studijuojantys Kauno medicinos universiteto slaugos bakalauro (po medicinos mokyklos) dieninių ir neakivaizdinių studijų antro kurso programą, o po 5 mėn. atliktoje apklausoje dalyvavo tie patys, 127 bendrosios praktikos slaugytojai. Trečio tyrimo etapo tikslas buvo įvertinti ar slaugytojų vykdomas pacientų priešoperacinis ir pooperacinis mokymas gali turėti įtakos pacientų savirūpai ir gyvenimo kokybei po stomos suformavimo operacijos. Trečiame tyrimo etape dalyvavo pacientai, besigydantys KMUK Chirurgijos klinikoje ir KMUK Onkologijos ligoninės chirurgijos skyriuje, kuriems buvo suformuota ileostoma ar kolostoma dėl gaubtinės ar tiesiosios žarnos vėžio. Prieš tyrimą atsitiktinės atrankos principu (traukiamas vokas su numeriu, o numeriai atsitiktinės skaičių eilutės būdu suskirstyti į tris grupes) buvo sudarytos trys pacientų grupės: Pirmoji grupė - 40 pacientų, kuriems prieš operaciją parinkta stomos vieta ir jie mokyti prieš operaciją ir pooperaciniu laikotarpiu. Antroji grupė - 37 pacientai, kurie prieš operaciją nebuvo mokomi, neparinkta stomos vieta, o buvo mokomi tik pooperaciniu laikotarpiu. Trečioji grupė – 40 pacientų, kuriems prieš operaciją neparinkta stomos vieta, nemokyti nei prieš operaciją, nei pooperaciniu laikotarpiu. Tyrimui naudoti klausimynai: Slaugytojų žinių ir požiūrio į pacientų mokymą vertinimui, naudotas klausimynas „Slaugytojų žinios ir požiūris į mokymą pacientų, kuriems suformuota žarnyno stoma“. Pacientų gyvenimo kokybės vertinimui naudoti klausimynai: EORTC QLQ-C30 ir EORTC QLQ-CR 38. Pacientų žinių vertinimui naudotas klausimynas: „Pacientų žinių vertinimas“ ir papildomai sudaryti klausimai. Rezultatai. Tyrimo rezultatai parodė, kad tik 34,6 proc. slaugytojų (dirbančių chirurgijos ir terapijos skyriuose) žino, kokią visavertę informaciją reikia suteikti pacientui prieš stomos suformavimo operaciją. Didžioji dalis slaugytojų (62 proc.) nurodė, kad pacientus prieš šią operaciją turi informuoti operuojantis gydytojas. Tyrimo metu nustatėme, kad slaugytojų, dirbančių chirurginio ir terapinio profilio skyriuose žinios yra vidutiniškos (septyni balai) todėl pacientai namo išvyksta tik iš dalies pamokyti. Tyrimo rezultatai parodė, kad bendrosios praktikos slaugytojų žinios ir požiūris į pacientų, kuriems suformuota žarnyno stoma, mokymą ir priežiūrą, suteikus jiems visavertę informaciją apie šių pacientų priežiūrą reikšmingai pasikeičia. Praėjus 5 mėnesiams po paskaitos statistiškai reikšmingai daugiau studentų (73 proc.) nurodė, kad pacientams prieš operaciją reikia suteikti išsamią informaciją ir reikšmingai mažiau studentų nurodė, kad pacientus prieš operaciją reikia informuoti pavienėmis temomis. Praėjus 5 mėnesiams po paskaitos reikšmingai daugiau studentų (47 proc.) nurodė, kad pacientams po operacijos reikia suteikti išsamią informaciją. Tyrimo rezultatai parodė, kad studentų žinios, praėjus 5 mėnesiams po paskaitos, statistiškai reikšmingai pagerėjo. Tyrimo pradžioje žinių vidurkis į pateiktus testo klausimus buvo įvertintas ��ešiais balais, o po penkių mėnesių jis buvo įvertintas devyniais balais. Prieš operaciją tiriamųjų pacientų (pirmosios, antrosios, trečiosios grupės) gyvenimo kokybė buvo įvertinta ir palyginta tarpusavyje. Statistiškai reikšmingo skirtumo tarp grupių, nenustatyta nei vienoje skalėje gyvenimo kokybės, funkcinės ir simptomų skalėse prieš operaciją. Palyginus tarpusavyje pirmosios, antrosios ir trečiosios grupių pacientų rezultatus, praėjus trims mėnesiams po operacijos, gautas statistiškai reikšmingas skirtumas kūno įvaizdžio, lytinio pasitenkinimo ir su stoma susijusių problemų srityse (p<0,05). Pacientai, kurie buvo mokyti prieš operaciją ir po operacijos (pirmosios grupės), ir pacientai, kurie buvo mokyti tik po operacijos (antrosios grupės), greičiau prisitaikė prie įvykusių kūno įvaizdžio pokyčių, mažiau jaudinosi dėl jaučiamo išmatų kvapo ar tuštinimosi garso, mažiau vargino stomos priežiūros problemos. Įvertinant su sveikata susijusius gyvenimo kokybės pokyčius praėjus 6 mėn. po operacijos tarp tiriamųjų pacientų grupių (pirmosios, antrosios ir trečiosios), gauti statistiškai reikšmingi ateities planų, lytinės veiklos ir su stoma susijusių problemų sričių skirtumai (p<0,05). Šie rezultatai parodo, kad pacientai, kurie buvo mokyti prieš operaciją ir po operacijos (pirmosios grupės) ir pacientai, kurie buvo mokyti tik po operacijos (antrosios grupės) mažiau jaudinosi dėl būsimosios sveikatos ir turėjo mažiau stomos priežiūros problemų nei nemokytos (trečiosios) grupės pacientai. Tačiau nemokytos grupės pacientai turėjo reikšmingai mažiau lytinės veiklos problemų. Įvertinus tiriamųjų pacientų žinias apie stomos priežiūrą (pateikiant dešimt klausimų), išvykstant iš stacionaro nustatėme, kad mokytų pacientų (pirmosios ir antrosios grupės) žinios statistiškai reikšmingai geresnės nei pacientų, nemokytų (trečiosios grupės) prieš operaciją ir po jos. Pacientų mokytų prieš operaciją ir po operacijos (pirmosios grupės) žinios įvertintos 9 balais; pacientų mokytų tik po operacijos (antrosios grupės) žinios įvertintas 8,8 balais, o pacientų nemokytų prieš operaciją ir po jos (trečiosios grupės) žinios įvertinto – 6,5 balo. Įvertinus tiriamųjų pacientų žinias apie stomos priežiūrą praėjus 3 mėn. ir 6 mėn. po operacijos nustatėme, kad pacientų žinios palaipsniui gerėjo, tačiau nemokytos pacientų grupės žinios liko statistiškai reikšmingai mažesnės. Nemokytos grupės pacientai net praėjus šešiems mėnesiams po operacijos nori sužinoti apie mitybos ypatumus esant stomai (66,7 proc.), dujų kiekio mažinimą (60 proc.), maudimosi galimybes (60 proc.), parastominės odos priežiūrą (60 proc.), išmatų rinktuvų pasirinkimą (53,3 proc.) ir kt. temomis. Mūsų tyrimo metu tik pirmosios grupės pacientams prieš operaciją buvo parenkama stomos vieta. Gauti rezultatai rodo, kad šios grupės pacientų stomos vieta buvo reikšmingai geresnėje vietoje, praėjus trim ir šešiems mėnesiams po operacijos, nei antrosios ir trečiosios grupės pacientų, kuriems būsimosios stomos vieta prieš operaciją nebuvo parenkama (p<0.05). Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad dažniausia vėlyvoji pooperacinė komplikacija pacientams, praėjus trim ir šešiems mėnesiams po stomos suformavimo operacijos – parastominės odos pažeidimas. Šis odos pažeidimas statistiškai reikšmingai daugiau vargino nemokytos grupės (trečiosios) pacientus nei mokytus po operacijos (pirmosios ir antrosios grupės) pacientus po 3 mėn. ir po 6 mėn.
dc.description.abstract The aim of the study was to determine the importance of education of ostomy patients in improving of self care and quality of life. Study was performed during the period of 2005 - 2007 years. Study was directed towards following purposive groups: I group. 112 General practice nurses from Kaunas Medical University Hospital and Oncology Hospital of Kaunas University of Medicine were included in the study II group. 134 nurses who study at second year of bachelor programme at Faculty of Nursing of Kaunas University of Medicine were included in the survey. Following the lecture „Ostomy patients care: role of the nurse“, 5 months later during the second survey, responded 127 students (94.7 %). III group. 117 patients, suffering from colorectal cancer and after stoma creation operation performed at Kaunas Medical University Hospital and Oncology Hospital of Kaunas University of Medicine. Patients were prospectively randomized into three groups: First group - 40 patients with the preoperative stoma siting and adequate preoperative and postoperative teaching by the nurse. Second group - 37 patients were seen by the nurse after operation and have received the adequate teaching. Neither stoma siting nor preoperative teaching was performed for that group of patients. Third group – 40 patients without preoperative stoma siting and adequate teaching by the nurse Questionnaires. Knowledge and attitude of nurses about ostomy patients care was assessed using questionnaire that was constructed by our group „Nurses knowledge and attitude towards ostomy patients‘ care”. Ostomy patients quality of life was assessed with the QLQ-C30 core questionnaire of European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) and the complementary colorectal module EORTC QLQ-CR38. The evaluation of ostomy patients knowledge about self care was assessed using supplementary questions and questionnaire constructed by our group „The evaluation of patients’ knowledge“. Patients answered the questionnaires the day before operation, three and six months after the operation. Main results. The results of the study show that nurses of general practice have insufficient knowledge concerning ostomy patients care, therefore, surgeon is the central person, providing mainly insufficient education for ostomy patients. Results of nurses studying at KMU Nursing bachelor programme survey showed that knowledge of nurses 5 months following annex of study programme became significantly better. Test results were 6 points before the lecture, and 9 points five months after the lecture (p<0.05). Nurses changed their attitude towards plenitude of information provided for ostomy patients. 73% of students answered that before surgery patient should receive full and comprehensive information and be told about a place chosen for stoma 5 months after the lecture (p<0.05). Majority of students (68%) marked that patient should get only background of stoma care before the lecture, whereas 5 months after the lecture students‘ opinion changed significantly – half of students correctly answered that patients should receive full and comprehensive information postoperatively (p<0.05). Patients’ quality of life results before operation, three and six moths after operation. Preoperative patients‘ survey showed that general quality of life did not differ significantly between all groups of patients before operation. 98 patients took part in the survey 3 months after the operation. 33 patients from the group I, 32 patients from the group II and 33 patients from the group III. Comparison of Quality of life between groups 3 months after operation showed that there was significant difference between group I and II when compared to group III in body image scale. The results show that educated patients more easily adapt to the changes of their body. Moreover, stoma related problems were significantly less in group I and group II than in group III. 60 patients took part in the survey 6 months after the operation. 21 patients from the group I, 20 patients from the group II and 19 patients from the group III.. Comparison of Quality of life between groups 6 months after operation showed that there were differences in future perspectives and sexual functioning between groups 6 months after operation. Patients from groups I and II less worried about future health problems. Patients from group III had less sexual functioning problems. The patients‘ knowledge about ostomy care. The patients‘ knowledge of stoma care level was assed at the day of discharge. The results of postoperative education, performed by stoma care nurse were assessed at the day of discharge. The level of knowledge in group I and group II (those who were taught after the operation) differs significantly from the group III (Those who were not taught). Mean level of knowledge was 9 points in group I, 8.8 points in group II and 6.5 points in group III (p<0.05). Knowledge of patients 3 months after operation showed that the level of knowledge in group I and group II (those who were taught after the operation) differs significantly from the group III (those who were not taught). Mean level of knowledge was 9 points in group I and II, whereas in group III it was 8 points. Patients from group III comparing with patients from group I and group II statistical significant more would like to know about peristomal skin care, nutrition peculiarities and possibilities to reduce odour, gas flow (p<0.05). Knowledge of patients 6 months after operation showed that the level of knowledge 6 months after operation improved in all groups, nevertheless, patients from group III had significantly less level of knowledge when compared with taught patients (Groups I and II). Patients from group III would like to know more about peristomal skin care, nutrition peculiarities, and possibilities to reduce odour, gas flow and other important items. Comfort of stoma site and late postoperative complications. There was performed preoperative stoma siting for patients from group I. Adequacy and comfort of stoma site were significantly better in group I when compared to group II and group III both 3 and 6 months after operation (p<0.05). There was no significant difference in comfort of stoma site between groups II and III. Peristomal skin complications were the most common between ostomy patients. This complications was significantly more common in groups III (patients who were not taught), than in groups I and II both 3 and 6 months after operation. Conclusions. Knowledge of nurses became significantly better following annex of study programme. Nurses changed their attitude towards plenitude of information provided for ostomy patients. Quality of life of patients worsened in all groups of patients three months after operation, however, educated patients had fewer falls in quality of life scores than no educated patients. Patients who were taught before and after operation and those - after operation had significantly better knowledge concerning self stoma care than patients who were not taught at all. Preoperative stoma siting leads to more comfortable stoma site, moreover it helps in reducing peristomal skin complications.
dc.language.iso lit
dc.subject Pacientai
dc.subject Ileostoma/kolostoma
dc.subject Slauga
dc.subject Ostomy patients
dc.subject Quality of life
dc.subject Nursing
dc.title Mokymo reikšmė pacientų, kuriems suformuota žarnyno stoma, saviprūpai ir gyvenimo kokybei
dc.title.alternative The importance of education of ostomy patients in improving of self care and quality of life
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account