LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Galvijų augimo hormono, leptino ir miostatino genų įvairovė bei įtaka ūkinėms savybėms Lietuvoje veisiamų galvijų tarpe

Show simple item record

dc.contributor.author Makštutienė, Natalja
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:27:04Z
dc.date.available 2017-08-21T08:27:04Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70102
dc.description.abstract Darbo tikslas – ištirti augimo hormono, leptino ir miostatino genų genetinių tipų paplitimą Lietuvoje veisiamų galvijų veislėse ir nustatyti jų įtaką ūkinėms savybėms. Darbo uždaviniai: 1.Genotipuoti galvijų GH (augimo hormono), LEP (leptino) ir MSTN (miostatino) genų polimorfizmus. 2. Nustatyti GH, LEP ir MSTN genų alelių ir genotipų dažnius Lietuvoje veisiamų galvijų tarpe. 3. Įvertinti genotipuotų vieno nukleotido polimorfizmų (VNP) GH ir LEP genuose įtaką pieno kiekiui, sudėčiai ir galvijų priesvoriui. 4. Įvertinti GH geno polimorfinių vietų įtaką galvijų spermos kokybei bei eksterjerui. Pirmą kartą Lietuvoje auginamų galvijų populiacijoje (11 veislių ir 3 mišrūnų) buvo ištirti vieno nukleotido polimorfizmai GH, LEP ir MSTN genuose kandidatuose bei nustatyta jų įtaka ūkinėms savybėms. Rasti galvijų augimo hormono ir leptino genų polimorfizmai bei jų įtaka tokioms galvijų ūkinėms savybėms kaip pieno kiekis, sudėtis bei penėjimosi rodikliai sudaro prielaidas juos naudoti kaip biožymenis selekcijos procese taip jį paspartinant molekulinių technologijų pagalba, padidinant gyvulių veislinę vertę bei pagerinant jų ūkines savybes bei produkcijos kokybę. Išvados: 1. Tirtoje galvijų grupėje augimo hormono geno A alelis rastas 0,751 dažniu, B alelis - 0,249 dažniu. A alelis didžiausiu dažniu (0,900) rastas Herefordų veislėje, o B alelis (0,438) - Simentalių veislėje. Leptino geno A alelis rastas 0,799 dažniu, o B alelis - 0,201 dažniu. A alelis didžiausiu dažniu (0,875) rastas Simentalių veislėje, o B alelis (0,300) Danijos žalųjų veislėje. Augimo hormono geno alelių dažniai tarp pieninių ir mėsinių galvijų veislių nesiskyrė, o leptino geno B alelio dažnis pieninių galvijų veislių grupėje buvo didesnis nei mėsinių galvijų veislių grupėje. 2. Tirtoje galvijų grupėje augimo hormono geno AA genotipą turėjo 62,9 proc. galvijų, heterozigotinį AB genotipą 24,4 proc., BB genotipą 12,7 proc. AA genotipą didžiausiu 90 proc. turėjo Herefordų veislės galvijai, AB genotipą 55,6 proc. Lietuvos juodmargiai ir BB genotipą 37,5 proc. seno genotipo Lietuvos juodmargiai. Leptino geno AA genotipą turėjo 66,0 proc. galvijų, heterozigotinį AB genotipą 27,8 proc., BB genotipą 6,2 proc. AA genotipą didžiausiu dažniu turėjo Simentalių ir Limuzinų veislės galvijai, AB genotipą Lietuvos žalieji ir BB genotipą Danijos žalieji. BB genotipas visai nerastas Herefordų, Simentalių ir Šarole veislėse. 3. Ištyrus 11 bazių porų delecijos mutaciją MSTN1 miostatino geno laukinis alelis L buvo rastas 0,89 dažniu, o mutavęs alelis MSTN1 - 0,11 dažniu. 85 proc. tirtų gyvulių turėjo homozigotinį laukinį L/Lgenotipą, 15 proc. heterozigotinį L/MSTN1 genotipą ir buvo dvigubo raumeningumo alelio nešiotojai. Gyvulių, turinčių du pakitusius miostatino alelius su genotipu MSTN1/MSTN1 tirtoje grupėje nenustatėme. Nustatyta, kad 100 proc. Lietuvos juodmargiai, Limuzinai, Simentaliai ir Šarole galvijai turėjo laukinį, t.y nepakitusio miostatino geno genotipą L/L, o mišrūnai Lietuvos juodmargių su Belgijos mėlynaisiais visi turėjo po vieną pakitusio miostatino geno kopiją ir turėjo genotipą L/ MSTN1. 4. Ištyrus taškinę miostatino geno mutaciją MSTN2, nustatytas vienodas visų gyvulių genotipas L/L, t.y. turintis laukinio tipo miostatino geno alelį. Šioje galvijų grupėje mutuotas alelis nerastas. 5. Ištyrus genetinių veiksnių įtaką galvijų pieno kiekio ir sudėties rodikliams, nustatyta didžiausia statistiškai reikšminga augimo hormono GH geno įtaka riebalų procentui ir vidutiniam pieno kiekiui per parą. Jis įtakojo apie 2 proc. šių rodiklių įvairovės. Augimo hormono GH geno A alelis didina riebalų procentą piene, o B alelis pieno kiekį per laktaciją. Taip pat nustatyta statistiškai reikšminga leptino LEP geno įtaka riebalų ir baltymų kiekiui ir pieno kiekiui per laktaciją. Jis įtakojo apie 2.5 proc. šių rodiklių įvairovės. Leptino geno B alelis didina pieno kiekį per laktaciją. 6. Ištyrus genetinių veiksnių įtaką galvijų priesvoriui skirtingais penėjimosi laikotarpiais nustatyta, kad leptino genas statistiškai reikšmingai įtakojo priesvorį dviem pirmais penėjimosi ketvirčiais. Leptino genas įtakojo 0,1–4,4 proc. šių rodiklių įvairovės. Leptino geno A alelis didina galvijų priesvorį. Augimo hormono geno AA genotipo galvijai turėjo didžiausią priesvorį, tačiau skirtumai nebuvo statistiškai reikšmingi. 7. Augimo hormono geno BB genotipo galvijai turėjo didžiausią spermos tūrį, koncentraciją, jų buvo geriausias spermos judrumas ir eksterjero vertinimas. 8. Galvijų augimo hormono GH, leptino LEP, miostatino MSTN1 genai rasti polimorfiški ir tai sudaro galimybes juos panaudoti kaip genetinius biožymenis selekcijai. Miostatino MSTN2 genas nustatytas tirtoje galvijų grupėje monomorfiškas.
dc.description.abstract Aim of the present study: To investigate polymorphism of growth hormone, leptin and myostatin genes in cattle grown in Lithuania and their influence to farm traits. Tasks of the present study: 1. Genotype polymorphisms in cattle GH (growth hormone), LEP (leptin) and MSTN (myostatin) genes. 2. Estimate allele and genotype frequencies in GH, LEP and MSTN locuses in cattle grown in Lithuania. 3. Investigate influence of one nucleotide polymorphisms (VNPs) in GH and LEP genes for cattle milk yield, milk composition and weight gain. 4. Investigate influence of VNP in GH gene for cattle semen quality. In this study first time in Lithuanian cattle population (11 breeds and 3 crossbreeds) are presented SNPs polymorphisms in candidate genes GH, LEP, MSTN and their influence on farm traits. The polymorphisms of the bovine growth hormone and leptin gene found and their influence on the characteristics of farming such as milk production, composition and fattening indicators enable them to be used as biomarkers in the selection process thus accelerating it through the molecular technologies, increasing the breeding value of livestock and improving their farming characteristics and quality of products. Conclutions: 1. In the investigated group of cattle, the growth hormone gene allele A was found with the frequency of 0.751, allele B with the frequency of 0.249. Allele A was found with the maximum frequency (0.900) in Hereford breed, and the allele B (0.438) in Simmental breed. Leptin gene allele A was found with the frequency of 0.799, and the allele B was found with the frequency of 0.201. Allele A was found with the maximum frequency (0.875) in Simmental breed, and B allele B (0,300) in the Danish Red breed. Growth hormone allele frequencies between dairy and beef cattle breeds did not differ.The frequency of leptin gene allele B in dairy cattle breeds group was higher than in the group of beef cattle breeds. 2. In the investigated group of cattle the growth hormone gene genotype AA was found in 62.9% of the cattle, heterozygous AB genotype in 24.4%, BB genotype in 12.7%. Genotype AA, with the highest frequency of 90% was found in Hereford cattle, genotype AB in 55.6% of Lithuanian Black and White and genotype BB in 37.5% of the old Lithuanian Black and White genotype. Leptin gene genotype AA was found in 66.0% animals, heterozygous genotype AB in 27.8%, BB genotype in 6.2%. Genotype AA with the highest frequency was found in Simmental and Limousin cattle, genotype AB in the Lithuania's Red and genotype BB in Danish Red cows. Genotype BB was not found on all in Hereford, Simmental and Charolais breeds. 3. Examination of the 11 base pairs deletion mutation, MSTN1 myostatin gene’s wild L allele was found with the frequency of 0.89, whereas the mutant allele MSTN1 with 0.11. As many as 85% of the tested animals had a homozygous wild L/L genotype, 15% had a heterozygous L/MSTN1 genotype and were the carriers of a double-muscled allele. Animals, having two changed myostatin alleles with genotype MSTN1/MSTN1 were not found in the analysed group. It was found that 100% of the Lithuanian Black and White, Limousine, Simmental and Sharolais cattle had a wild, i.e. unchanged myostatin gene genotype L/L, and the Lithuanian Black and White crosses with the Belgian Blue all had one copy of the mutated myostatin gene and had the genotype L/MSTN1. 4. After the examination of the single nucleotide mutation in myostatin gene MSTN2 all animals were found to be similar under the genotype L/L, with the wild-type myostatin gene allele. Mutated allele was not found in the investigated group of animals. 5. The investigation of effects of genetic factors on the indicators of bovine milk yield and composition, the largest statistically significant impact of the growth hormone gene to the average percentage of fat content and milk per day was determined. It affected around 2 percent of the diversity of these indicators. The growth hormone’s allele A increases milk fat percentage, and the allele B increases milk volume during lactation. Statistically significant effect of the leptin gene was found to the protein and fat content and milk yield during lactation. It influenced around 2.5% of the diversity of these indicators. Leptin gene’s allele B increases the amount of milk during lactation. 6. The investigation of genetic factors on the weight gain of animals in different fattening periods showed that the leptin gene statistically significantly influenced weight gain in the first two fattening quarters. Leptin gene affected 0.1 to 4.4% of the variety of these indicators. Leptin gene’s allele A increased weight gain of cattle. The cattle with growth hormone genotype AA had the greatest weight gain, but the differences were not statistically significant. 7. Cattle with growth hormone genotype BB had the best semen quality and exterior evaluation. 8. Cattle growth hormone GH, leptin LEP, myostatin MSTN1 genes were found polymorphic, and it allows them to be used as genetic biomarkers for selection. The myostatin gene MSTN2 was found monomorphous in the investigated group of animals.
dc.language.iso lit
dc.subject Augimo hormono genas
dc.subject Leptino genas
dc.subject Miostatino genas
dc.subject Polimorfizmas
dc.subject Galvijai
dc.subject Growth hormone gene
dc.subject Leptin gene
dc.subject Myostatin gene
dc.subject Polymorphism
dc.subject Cattle
dc.title Galvijų augimo hormono, leptino ir miostatino genų įvairovė bei įtaka ūkinėms savybėms Lietuvoje veisiamų galvijų tarpe
dc.title.alternative Cattle growth hormone, leptin and myostatin gene polymorphism and influence to farm traits in cattle bred in Lithuania
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account