LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Lietuvos juodmargių galvijų populiacijos genealoginės struktūros ir giminingo poravimo laipsnio tyrimai

Show simple item record

dc.contributor.author Sauliūnas, Giedrius
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:26:06Z
dc.date.available 2017-08-21T08:26:06Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70104
dc.description.abstract Darbo tikslas: Ištirti Lietuvos juodmargių galvijų populiacijos genealoginę struktūrą, giminingo poravimo laipsnį ir jo įtaką galvijų veislinei vertei. Darbo uždaviniai: 1. Ištirti Lietuvos juodmargių galvijų genealoginės struktūros dinamiką šalyje ir palyginti su didžiausių juodmargių galvijų populiacijų pasaulyje. 2. Įvertinti Lietuvos juodmargių galvijų populiacijos giminingo poravimo laipsnį. 3. Nustatyti bulių veislinės vertės ir giminingo poravimo laipsnio priklausomybę. Pirmą kartą Lietuvoje juodmargių galvijų genealogija ištirta susietai su geriausių juodmargių galvijų populiacijų pasaulyje genealoginės struktūros tobulinimo tendencijomis. Nustatyta bulių linijos įtaka karvių produktyvumui ir kitoms ūkiškai naudingoms savybėms. Pirmą kartą įvertintas Lietuvos juodmargių galvijų populiacijos giminingo poravimo laipsnis ir jo kitimo tendencijos. Koreliacinės analizės metodu įvertinti giminingo poravimo ryšiai su galvijų veislinės vertės rodikliais. Praktinė reikšmė: 1.Įvertinus bulių kilmės informaciją sudaryta Lietuvos juodmargių galvijų genealoginė struktūra ir schemos, naudojami porų parinkimo planų sudarymui, Lietuvos juodmargių selekcijos programoje. 2. Ištyrus Lietuvos juodmargių galvijų ir geriausių juodmargių galvijų populiacijų pasaulyje genealogiją, giminingo poravimo laipsnį ir jo įtaką galvijų veislinei vertei, siūloma šalies juodmargių galvijų genealoginę struktūrą tobulinanti atsižvelgiant į prepotentiškus bulius. 3. Didinant bulių veislinę vertę, naujos bulių kartos gavimui siūloma taikyti homogeninį porų parinkimą pagal selekcionuojamus požymius, įvertinant net tik genealogiją, bet ir giminingo poravimo laipsnį. Išvados: 1.Lietuvos juodmargių galvijų populiacijos genealoginės struktūros dinamikos kitimas neatsiejamas nuo pokyčių viso pasaulio juodmargių populiacijos genealoginės struktūros, kurioje vyrauja Round Oak Rag Apple Elevation 1491007, Panwee Farms Arlinda Chief 1427381 ir Osbourndale Ivanhoe 1189870 linijų buliai. 2. Bulių linijos įtakos kontroliuojamų karvių produktyvumui ir reprodukcijai tyrimai parodė, kad fenotipinis karvių pieno produkcijos kintamumas Lietuvos juodmargių galvijų populiacijoje nuo bulių linijos priklausė 1,54 proc., pieno riebumo – 1,30 proc., pieno baltymingumo – 1,31 proc., pieno urėjos – 2,18 proc., somatinių ląstelių skaičius piene – 3,19 proc., karvių servis periodo – 4,26 proc. ir ūkinio naudojimo trukmės – 10,22 proc. (p<0,001). 3. Vidutinis įvaisos laipsnis visose holšteinų galvijų populiacijose šiuo metu nėra didelis, bet turi tendenciją didėti. Lietuvoje naudojamų bulių giminingo poravimo laipsnis dėsningai didėjo pagal gimimo metus (p<0,05). Prognozuojamas įvaisos laipsnio didėjimas - 0,0274 proc. per metus (R2=0,4208). Tolygus Lietuvos juodmargių populiacijos karvių giminingo poravimo laipsnio didėjimas nustatytas lyginant 1995 - 2006 metų gimimo karves (p<0,05). Paskaičiuotas prognozuojamas karvių giminingo poravimo laipsnio vidurkio didėjimas per metus - 0,0377 proc. (R2=0,7544). 4. Lietuvos juodmargių populiacijoje, didėjant bulių giminingo poravimo laipsniui, statistiškai patikimai didėja jų veislinė vertė pagal pieno produkciją ir sudėtį (p<0,001), prastėja veislinės vertės indeksas pagal somatinių ląstelių skaičių piene (p<0,01) ir reprodukcijos požymius bei ilgaamžiškumą (p<0,01).
dc.description.abstract Aim of the work: To analyse the genealogical structure of the Lithuanian Black and White cattle population, the degree of inbreeding and its impact on cattle breeding value. Objectives of the work: 1. To analyse the dynamics of genealogical structure of the Lithuanian Black and White cattle and compare with the largest populations of Black and White cattle in the world. 2. To evaluate the Lithuanian Black and White cattle population inbreeding levels. 3. To determine the dependence of the breeding value of bulls and the inbreeding degree. For the first time in Lithuania, the genealogy of the Black and White cattle examined in relation to the genealogical structure development trends of the best Black and White cattle populations in the world. The impact of a line of bulls on the productivity of cows and other commercially useful properties was determined. For the first time, the degree of inbreeding in and its changing trends were evaluated in the Lithuanian Black and White cattle population. Inbreeding relationships with cattle breeding value indicators were evaluated by way of correlation analysis. Practical significance: 1.After the assessment of the bull origin information, the genealogical structure of the Lithuanian Black and White cattle and schemes were prepared, to be used in the selection of pairs, in the Lithuanian Black and White breeding program. 2. The examination of the genealogy of the Lithuanian Black and White cattle and the world’s best Black and White cattle population, the degree of inbreeding and its impact on the cattle breeding value, improvements in the country’s Black and White cattle genealogical structure are proposed according to prepotent sirs. 3. Increasing the breeding value of bulls, it is proposed to apply the homogeneous pairing according to selective traits to obtain the new generation of bulls, b. Conclusions: 1.The change of the dynamics of genealogical structure of the Lithuanian Black and White cattle population is inseparable from the evolution of genealogical structure in the Black and White cattle population in the world, which is dominated by Round Oak Rag Apple Elevation 1491007, Panwee Farms Arlinda Chief 1427381 and Osbourndale Ivanhoe 1189870 lineage bulls. 2. The studies of the influence of bull lineage to the productivity and reproduction of controlled cows have shown that the phenotypic variability of cow's milk production in the Lithuanian Black and White cattle population were depending on the male line by 1.54 percent, milk fat content by 1.30 percent, milk protein by 1.31 percent, milk urea by 2.18 percent, somatic cell count in milk by 3.19 percent, cow service period by 10. 4.26 percent and the farming duration by 10.22 percent (p<0.001). 3. The average degree of inbreeding of Holstein cattle populations at this time is not high, but tends to increase. The inbreeding rate of bulls used in Lithuania is consistently increasing by birth year (p<0.05). The forecasted increase of the degree of inbreeding is 0.0274 percent per year (R2=0.4208). There is smooth increase in the degree of inbreeding of the Lithuanian Black and White cow population by comparing the cows born in (p<0.05). The forecasted yearly increase in the average degree of inbreeding is 0.0377 percent (R2=0.7544). 4. In the Lithuanian Black and White male population, by increasing the degree of inbreeding among bulls there is a statistically significant increase in their breeding value by milk production and composition (p<0.001), deterioration of the breeding value index according to somatic cell counts in milk (p<0.01) and reproductive characteristics and farming longevity (p<0.01).
dc.language.iso lit
dc.subject Lietuvos juodmargiai galvijai
dc.subject Giminingas poravimas
dc.subject Galvijų genealoginė struktūra
dc.subject Holšteinų veislė
dc.subject Lithuanian black and white cattle
dc.subject Inbreeding
dc.subject Cattle genealogical structure
dc.subject Holstein cattle breed
dc.title Lietuvos juodmargių galvijų populiacijos genealoginės struktūros ir giminingo poravimo laipsnio tyrimai
dc.title.alternative Investigation of genealogical structure and inbreeding in Lithuanian dairy cattle population
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account