LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Mikoplazmų, išskirtų iš galvijų, rūšys, jų biologinės savybės

Show simple item record

dc.contributor.author Gabinaitienė, Aušra
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:26:13Z
dc.date.available 2017-08-21T08:26:13Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70114
dc.description.abstract Darbo tikslas: Ištirti mikoplazmas galvijų bandose, nustatyti jų biologines savybes ir minimalią antibiotikų slopinamąją koncentraciją. Darbo uždaviniai: 1. Imunofermentiniu analizės metodu nustatyti įvairaus amžiaus ir produktyvumo galvijus – mikoplazmų nešiotojus. 2. Mikrobiologiniais ir molekulinės biologijos metodais identifikuoti išskirtas mikoplazmas iš galvijų. 3. Nustatyti galvijų skirtingo produktyvumo krypčių, amžiaus ir sezono įtaką išskiriant mikoplazmas. 4. Nustatyti horizontaliai ir vertikaliai galvijų prieaugliui perduodamas mikoplazmas. 5. Išanalizuoti minimalią antibiotikų slopinamąją koncentraciją išskirtoms mikoplazmų rūšių padermėms. Pirmą kartą Lietuvoje mikoplazmos nustatytos 1995 metais, tiriant karvių mastito atvejus (Šiugždaitė, 1995). Duomenų apie mikoplazmų rūšis šalyje auginamų galvijų kvėpavimo sistemoje nėra daug. Disertacijos metu ištyrėme pieno produktyvumo krypties (PPK), mėsos produktyvumo krypties (MPK) ir pieno ir mėsos produktyvumo krypties galvijų mišrūnų (PMPK) mikoplazmas, nustatėme galvijus nešiotojus ir identifikavome iškirtų mikoplazmų rūšis. Galvijų mikoplazminių ligų kontrolei ištirti mikoplazmų perdavimo būdai tarp karvių ir naujagimių veršelių, tarp veršelių ir galvijų prieauglio. Išvados: 1. Imunofermentiniu analizės metodu vidutiniškai 75 proc. 110 dienų, 50 proc. 310 dienų ir 55 proc. 510 dienų galvijams kraujo serume nustatyti antikūnai prieš Mycoplasma bovis. 2. Mollicutes klasės mikroorganizmai išskirti iš 45,56 proc. 110 dienų, 26,67 proc. 310 dienų ir 26,67 proc. 510 dienų galvijų nosies ertmės. 3. Identifikuotos trys mikoplazmų rūšys – Mycoplasma bovis, Mycoplasma dispar ir Mycoplasma bovirhinis. Ištyrus 510 dienų galvijų plaučius, identifikuota Mycoplasma bovis. Iš 69,2 proc. galvijų, sirgusių bronchointersticine pneumonija, išskirta Mycoplasma bovis. 4. Galvijų amžius ir produktyvumas turėjo įtakos mikoplazmoms galvijų kvėpavimo sistemoje nustatyti (p<0,05). Metų laikas mikoplazmų išskyrimui įtakos nedarė. 5. Nuo apsiveršiavusių karvių mikoplazmų nešiotojų horizontaliu būdu užsikrėtė 38,46 proc. galvijų prieauglio. Vertikaliu būdu nuo veršingų karvių mikoplazmų nešiotojų užsikrėtė 14,29 proc. galvijų prieauglio. 6. Mažiausia slopinusi Mycoplasma bovis padermių augimą buvo antibiotikų tulatromicino, tilozino, linkomicino ir florfenikolio koncentracija. Mycoplasma dispar padermių augimą slopino tulatromicinas, tilozinas, linkomicinas ir enrofloksacinas. Praktinės rekomendacijos: 1. Rekomenduojama galvijų bandos sveikatai tirti mikoplazmų atžvilgiu taikyti imunofermentinį analizės metodą. 2. Norint užkirsti kelią mikoplazmoms į galvijų ūkius, respiratorinių ligų profilaktikai rekomenduojama naujai atvežtus galvijus karantinuoti ne trumpiau kaip 30 dienų, ištiriant juos mikrobiologiniais, molekulinės biologijos ir serologiniais metodais. 3. Respiratorinių ligų kontrolei, tiriant ūkyje auginamų galvijų kvėpavimo sistemą, tešmens ir lyties organus, nustatyti galvijus mikoplazmų nešiotojus. Juos nustačius rekomenduojama sergančius galvijus izoliuoti nuo sveikųjų, veršelius girdyti tik pasterizuotu karvių pienu ir krekenomis, gerinti galvijų laikymo sąlygas: mažinti streso riziką, gyvulių santalką, kontroliuoti optimalią temperatūrą, oro greitį, santykinę oro drėgmę, mažinti dulkių ir kenksmingų dujų kiekį ore. Imtis visų atsargumo priemonių, kad personalas netaptų mikoplazmų platintojais. Vakcinavimas nuo respiratorinių ligų sukėlėjų ir nuo Mycoplasma bovis taip pat gali padėti sumažinti respiratorinių ligų plitimą.
dc.description.abstract Aim of the research: To study mycoplasma in cattle herds, to define their biological properties and minimum inhibitory concentration of antibiotics. Goals of the study: 1. To define by the method of enzyme immunoassay cattle of various age and productivity – carriers of Mycoplasma. 2. To identify isolated from cattle Mycoplasma by microbiological methods and methods of molecular biology. 3. To define the effect of different productivity directions, age and season on Mycoplasma isolation. 4. To determine Mycoplasma transferred to calves laterally and perpendicularly. 5. To analyze minimum inhibitory concentration of antibiotics against isolated strains of Mycoplasma. Mycoplasma was firstly found in Lithuania in 1995, studying cases of mastitis (Šiugždaitė, 1995). However, data about species of Mycoplasma in the respiratory tract of cattle in Lithuania still remain quite limited. During the research were studied Mycoplasma of dairy productivity direction (DPD), meat productivity direction (MPD) and dairy and meat productivity direction (DMPD) in cattle crossbreds, were defined animals carriers and identified species of isolated Mycoplasma, was investigated minimal suppressive concentration of antibiotics against the isolated strains. To control Mycoplasma diseases more successfully were studied ways of Mycoplasma transfer between cows and newborn calves and between calves. Conclusions: 1. In the blood serum 75% of 110 day-old, 50% of 310 day-old and 55 % of 510 day–old cattle by the method of enzyme immunoassay analysis were found antibodies against Mycoplasma bovis. 2. Mollicutes class microorganisms were isolated from 45.56% of 110 day-old, 26.67% of 310 day-old and 26.67% of 510 day-old cattle nasal cavity. 3. Three species of Mycoplasma were identified – Mycoplasma bovis, Mycoplasma dispar and Mycoplasma bovirhinis. Having investigated lungs of 510 day-old cattle, was identified Mycoplasma bovis. From 69.2% of cattle sick with bronchointersticinal pneumonia was isolated Mycoplasma bovis. 4. Age and productivity of cattle had an influence on identification of Mycoplasma in cattle respiratory tract (p<0.05). However, seasonal effect was not stated. 5. 38.46% of calves were infected from cows – carriers of Mycoplasma after calving by a horizontal way. By a vertical way were infected from pregnant cows 14.29% of calves. 6. The minimum inhibiting Mycoplasma bovis strains growth concentration was stated for tulathromycin, tylosin, lincomycin ir florfenicol. Growth of Mycoplasma dispar strains was suppressed by tulathromycin, tylosin, lincomycin and enrofloxacin. Practical recommendations: 1. To prevent distribution of Mycoplasma and for prevention of respiratory tract diseases on cattle farms it is recommended to quarantinize newly arrived cattle for no less than 30 days, to examine the animals by microbiological, serological methods and methods of molecular biology. 2. To control Mycoplasma diseases more successfully were studied ways of Mycoplasma transfer between cows and newborn calves and between calves. Having defined mycoplasma carriers, isolation from healthy cattle is recommended. Calves should be fed only pasteurized milk and colostrum, should be improved maintenance conditions, which involve decrease of stress, lower concentration of animals, control of optimal temperature, air rate, relative air humidity, decrease of dust and harmful gas in the air. All safety measures should be taken to avoid stuff becoming carriers of Mycoplasma. Vaccination against respiratory diseases and Mycoplasma bovis can help prevent distribution of respiratory diseases as well.
dc.language.iso lit
dc.subject Mikoplazma
dc.subject Veršeliai
dc.subject Galvijai
dc.subject Kvėpavimo takai
dc.subject Mycoplasma
dc.subject Calves
dc.subject Cattle
dc.subject Respiratory tract
dc.title Mikoplazmų, išskirtų iš galvijų, rūšys, jų biologinės savybės
dc.title.alternative Species and biological characteristics of mycoplasma, isolated from cattle
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account