LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Genetinių veiksnių įtakos leukozės paplitimui Lietuvos pieninių galvijų populiacijose tyrimai

Show simple item record

dc.contributor.author Kajokienė, Lina
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:27:04Z
dc.date.available 2017-08-21T08:27:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70124
dc.description.abstract Darbo tikslas: Įvertinti genetinių veiksnių įtaką leukozės paplitimui Lietuvos pieninių galvijų populiacijose ir ryšį su karvių produktyvumu, pieno sudėtimi, somatinių ląstelių skaičiumi (SLS) piene, mastitais, įvertinus ir eliminavus negenetinius veiksnius, nustatyti leukozės paveldimumo koeficientus. Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti negenetinių veiksnių (metų, sezono, rajono, amžiaus, galvijų skaičiaus bandoje) įtaką leukozės paplitimui Lietuvos pieninių galvijų populiacijose. 2. Ištirti leukozės ir karvių produktyvumo, pieno sudėties, somatinių ląstelių skaičiaus piene, mastito, morfologinių ir biocheminių kraujo tyrimų rodiklių priklausomybę. 3. Nustatyti genetinių veiksnių (veislės, bulių linijos, genotipo, giminingo poravimo laipsnio) įtaką leukozės paplitimui Lietuvos pieninių galvijų populiacijose; įvertinti leukozės paveldimumo koeficientą. Mokslinis darbo naujumas, mokslinė ir praktinė vertė. Ištyrus Lietuvos pieninių galvijų veislininkystės apskaitos informacinėje sistemoje užfiksuotų negenetinių veiksnių įtaką ir genetinių veiksnių poveikį leukozės paplitimui Lietuvos pieninių galvijų populiacijose, pirmą kartą šalyje įvertinti leukozės paveldimumo parametrai, atlikti leukozės ir karvių produktyvumo, pieno somatinių ląstelių ir mastito priklausomybės tyrimai. Tyrimais, kurie buvo atlikti naudojantis šalies pieninių galvijų veislininkystės apskaitos informacinės sistemos duomenimis, įvertinti leukozės genetiniai parametrai leis ateityje genetiškai gerinti šalies pieninių galvijų atsparumą šiai ligai. Išvados ir pasiūlymai: 1. Galvijų išbrokavimas dėl leukozės Lietuvoje 1992–2008 m. sudarė 5,2 proc. nuo visų išbrokuotų kontroliuojamų galvijų skaičiaus. Daugiausiai EGL nustatyta Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Vilkaviškio ir Kėdainių rajonuose. Išbrokavimas dėl leukozės tampriai teigiamai koreliavo su bandos dydžiu (r=0,818; p<0,05). Daugiausiai leukoze sirgo 3–8 metų karvės. 2. Dėl leukozės išbrokuotų karvių pieningumas buvo 1,78 karto, pieno riebumas 1,12 karto, o baltymingumas – 1,43 karto mažesni už kontroliuojamų karvių vidurkį. 3. Sveikų karvių piene somatinių ląstelių buvo 1,6–2,1 karto mažiau nei sergančių leukoze. Mastitas buvo nustatytas 35,7 proc. leukoze nesirgusių karvių ir atitinkamai 64,7 proc. karvių, kurioms buvo diagnozuota leukozė (p=0,019). Susilpnėjus karvių imunitetui, EGL labiau siejosi su patogenine mastito forma (p=0,047). 4. Galvijams sergant EGL, kai kurie morfologiniai ir biocheminiai kraujo rodikliai neatitinka normos – leukocitų, granuliocitų ir limfocitų kiekiai buvo didesni nei sveikų karvių, o monocitų kiekis statistiškai patikimai mažesnis (p=0,0001). Hemoglobino ir hemoglobino kiekis viename eritrocite sergančių karvių kraujyje buvo statistiškai patikimai didesnis, o trombocitų mažesnis (p=0,0001). Mineralinių medžiagų, mikroelementų ir fermentų kiekiai sergančių karvių kraujyje buvo statistiškai patikimai mažesni nei sveikų karvių, kaip ir albuminų, šarmų rezervo ir gliukozės kiekiai (p=0,0001). 5. Nustatėme, kad žalųjų ir žalmargių populiacijoje 1,8 karto daugiau galvijų sirgo EGL nei juodmargių galvijų populiacijoje (p<0,01). 6. Iš juodmargių veislių daugiausiai leukoze sirgo Lietuvos juodmargių veislės, žalųjų ir žalmargių veislių – Lietuvos žalųjų veislės galvijai. 7. Juodmargių populiacijoje holšteinų genotipo galvijų sergamumas leukoze buvo 3,33 karto didesnis nei Olandijos juodmargių. Labiausiai linkę sirgti leukoze buvo holšteino bulių R. O. R. A. Elevation 149100 ir W. Ideal 933122 palikuonys. 8. Daugiausiai dėl leukozės žalųjų ir žalmargių populiacijoje buvo išbrokuota Danijos žalųjų genotipo galvijų, mažiausiai (1,8 karto mažiau) – žalmargių holšteinų. Labiausiai linkę sirgti leukoze buvo Britanijos fryzų ir W. Envy Me 7027 bulių palikuonys. 9. Giminingu poravimu gautų ir sirgusių leukoze karvių juodmargių populiacijoje buvo 1,9 karto, o žalųjų ir žalmargių populiacijoje net 3,3 karto dažnesnis, nei sveikų (p=0,0001). Iš leukoze sirgusių giminingu porų parinkimu gautų karvių kraujomaiša ir artimas giminingas poravimas nustatyti 52,4 proc. žalųjų ir žalmargių populiacijos karvių ir 59,4 proc. juodmargių populiacijos karvių. Tai galėjo neigiamai paveikti galvijų imuninę sistemą ir padidinti leukozės tikimybę. 10. Leukozės paveldimumo koeficientai juodmargių populiacijos buvo 0,11–0,264, o žalųjų ir žalmargių galvijų populiacijos – 0,182–0,243. 11. Tyrimais, kurie buvo atlikti naudojantis šalies pieninių galvijų veislininkystės apskaitos informacinės sistemos duomenimis, įvertinti leukozės genetiniai parametrai rodo, kad tikslinga gerinti šalies pieninių galvijų atsparumą šiai ligai genetiškai. Taip pat būtina reguliariai profilaktiškai galvijams atlikti kraujo tyrimus enzootinės galvijų leukozės (EGL) atžvilgiu, ypač labiau leukoze linkusių sirgti bulių linijų palikuonims. Kuo skubiau izoliuoti seroteigiamus galvijus nuo sveikų ir juos likviduoti.
dc.description.abstract To evaluate the impact of genetic factors on the prevalence of leukemia in Lithuanian dairy cattle populations and the relationship with the daily milk yield, milk composition, somatic cell count (SCC) in milk, mastitis, after the assessment and elimination of non-genetic factors to determine the rates of the heritability of leukemia. Tasks of the work: 1. To evaluate the impact of non-genetic factors (year, season, region, age, number of animals in the herd) on the prevalence of leukemia in Lithuanian dairy cattle populations. 2. To analyse the dependency between leukemia and cow productivity, milk composition, somatic cell count in milk, mastitis, morphological and biochemical blood parameters. 3. Top identify the impact of genetic factors (breed, bull line, genotype, degree of inbreeding) on the prevalence of leukemia in Lithuanian dairy cattle populations and assess the heritability coefficient of leukemia. After the examination of the impact of non-genetic factors recorded in the Lithuanian dairy cattle breeding system on the prevalence of leukemia in Lithuanian dairy cattle population, for the first time in the country we evaluated the parameters of leukemia heritability and perform analysis of leukemia and cow productivity, milk somatic cells and mastitis. Studies that have been carried out using the date of the country's dairy cattle breeding accounting information system, evaluated the genetic parameters of leukemia that will allow future genetic improvement of the country's dairy cattle resistance to this disease. Conclusions and recommendations: 1. In 1992–2008, the rejection because of leukemia in Lithuania was 5.2 percent from the total controlled number of animals culled. Most incidences of EBL were found in the districts of Pasvalys, Pakruojis, Joniškis, Vilkaviškis and Kėdainiai. Rejection because of leukemia is closely positively correlated with the herd size (r=0.818; p<0.05). The highest leukemia incidence was in 3–8 years old cows. 2. The milk yield of cows culled of leukemia was 1.78 times, milk fat 1.12 times, and protein – 1.43 times lower than average among the controlled cows. 3. In milk of healthy cows the somatic cell count was 1.6 to 2.1 times less than in cows with leukemia. Mastitis was found in 35.7 per cent of leukemia-free cows and respectively in 64.7 percent cows that were diagnosed with leukemia (p=0.019). With weakened immune system of cows, EBL was more associated with a pathogenic form of mastitis (p=0.047). 4. In cattle infected with EBL, some morphological and biochemical indicators of blood are abnormal – white blood cell, granulocyte and lymphocyte levels were higher than in healthy cows, and the amount of monocytes was significantly smaller (p=0.0001). Hemoglobin and hemoglobin content per erythrocyte in sick cows was statistically significantly higher and the platelet count was lower (p=0.0001). The contents of minerals, trace elements and enzymes in infected cows’ blood were statistically significantly lower than in healthy cows, as well as for albumin, alkaline reserve and blood glucose levels (p=0.0001). 5. We found that in the red and red-white cattle population in total, EBL prevailed 1.8 times more than in the black-white cattle population (p<0.01). 6. From among the black-white breeds, the highest incidence of leukosis was among the Lithuanian white-black breed, and from red and red-white – in the Lithuanian red breed animals. 7. In the black-white population, the incidence of leukemia among Holstein cattle genotype was 3.33 times higher than in the Dutch black-white. Most prone to leukemia were the descendants of the Holstein bulls, R. O. R. A. Elevation 149100 and W. Ideal 933122. 8. Most culling of leukemia in the red and red-white population were observed in the Danish red cattle genotype, the least (1.8 times less) – in red-white Holsteins. Most prone to leukemia were the descendants of the bulls British Friesian and W. Envy Me 7027. 9. The number of cows produced by inbreeding and sick with leukemia in the black-white cow population was 1.9 times, while red and red-white population 3.3 times more frequent than healthy cows (the p=0.0001). 10. Among the cows sick with leukemia, produced by way of selecting the relative pairs, incest and close affinity pairing were found in 52.4 percent of red and red-white population of cows and 59.4 percent in black-white cow population. The hereditary factors of leukemia in black-white population ranged from 0.11 to 0.264, while in the red and red-white cow population – 0.182 to 0.243. 11. Studies that have been carried out using the data of the country's dairy cattle breeding accounting information system, evaluated the genetic parameters of leukemia that will allow future genetic improvement of the country's dairy cattle resistance to this disease. It also requires regular preventive cattle blood tests for enzootic bovine leucosis (EBL), particularly for the male-line descendants more prone to leukemia. Seropositive cattle should be isolated from healthy animals as soon as possible, and eliminated.
dc.language.iso lit
dc.subject Genetiniai veiksniai
dc.subject Karvės
dc.subject Leukozė
dc.subject Paveldimumo koeficientas
dc.subject Veislės
dc.subject Genetic factors
dc.subject Cows
dc.subject Leukemia
dc.subject Heritability
dc.subject Breeds
dc.title Genetinių veiksnių įtakos leukozės paplitimui Lietuvos pieninių galvijų populiacijose tyrimai
dc.title.alternative Influence of genetic factors on the frequency of leukosis in Lithuanian dairy cattle populations
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account