LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Galvijų infekcinio rinotracheito epidemiologinė padėtis, diagnostika, profilaktika ir prevencija Lietuvoje

Show simple item record

dc.contributor.author Jacevičius, Eugenijus
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:26:07Z
dc.date.available 2017-08-21T08:26:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70125
dc.description.abstract Darbo tikslas: Ištirti galvijų infekcinio rinotracheito epidemiologinę padėtį Lietuvos galvijų ūkiuose, atlikti GIR diagnostikos metodų lyginamuosius tyrimus, pasyvaus ir aktyvaus imuniteto bei GIR kontrolės ir profilaktikos efektyvumo tyrimus. Darbo uždaviniai: 1. Atlikti galvijų ligų paplitimo ir gaišimo priežasčių analizę Lietuvoje. 2. Nustatyti galvijų infekcinio rinotracheito viruso paplitimą Lietuvos galvijų ūkiuose. 3. Ištirti galvijų infekcinio rinotracheito epidemiologinius ypatumus. 4. Atlikti GIR laboratorinės diagnostikos metodų palyginamąjį įvertinimą. 5. Įvertinti polimerazės grandininės reakcijos galimybes diagnozuojant ūmią BoHV-1 infekciją. 6. Atlikti GIR ir kitų virusinių infekcijų (paragripo 3, respiratorinių sincitinių virusų infekcijos, galvijų virusinė diarėja virusų) paplitimo tyrimus galvijų populiacijoje. 7. Apžvelgti ir įvertinti Lietuvoje taikomas GIR prevencijos priemones ir jų efektyvumą. Darbo naujumas ir mokslinė reikšmė: 1. Nustatytas GIR viruso paplitimas Lietuvos galvijų ūkiuose. 2. Nustatyta galvijų bandos dydžio, galvijų amžiaus ir lyties įtaka GIR išplitimui. 3. Nustatyta GIR virusų infekcijos dažnumo rizika pagal seroteigiamų galvijų pasiskirstymą. 4. Įvertintas diagnostikoje naudojamo antikūnų GIR virusams imunofermentinės analizės (IFA Ak) diagnostikos metodo jautrumas ir specifiškumas. 5. Įvertintos polimerazės grandininės reakcijos panaudojimo galimybės diagnozuojant ūmią BoHV-1 infekciją. 6. Palyginti GIR ir kitų virusinių infekcijų (paragripo 3, respiratorinių sincitinių virusų infekcijos, galvijų virusinės diarėjos virusų) paplitimo ypatumai galvijų populiacijoje. 7. Įvertintas GIR kontrolės ir profilaktikos priemonių efektyvumas. Išvados: 1. Labai produktyvių galvijų ūkiuose 26,7–77,8 proc. galvijų yra užsikrėtę galvijų infekcinio rinotracheito virusu, o GIR viruso paplitimas Lietuvos galvijų populiacijoje sudaro 11,9 proc., nuo 2008 metų nustatyta didėjanti BoHV-1 plitimo tendencija. 2. GIR viruso paplitimas priklauso nuo galvijų bandos dydžio. Bandose nuo 1 iki 200 galvijų užsikrėtusių individų buvo 5,58 proc., o bandose, kuriose laikoma daugiau kaip 200 galvijų – 14,8 proc. 3. GIR viruso plitimui įtakos turi galvijų amžius. Nustatyta, kad vyresnių kaip 7 metų amžiaus galvijų grupėje GIR paplitimas – 57 proc., o mažiausias– 0–4 mėn. ir 1–2 metų galvijų grupėse (4,3 proc. ir 6,7 proc.). Labiausiai GIR virusas paplitęs yra tarp karvių– 34,6 proc., mažiausiai – tarp bulių– 2 proc. 4. IFA Ak pasižymi dideliu jautrumu (96,3 proc.) ir specifiškumu (90,6 proc.), todėl rekomenduotina ją naudoti galvijų infekcinio rinotracheito serologiniams tyrimams. 5. Atlikti PGR tyrimai parodė, kad tik 20,8 proc. atvejų galvijų kvėpavimo ligų protrūkių priežastis buvo BoHV-1 infekcija, todėl būtina atsižvelgti ir kitų virusų (PG3, RSV, GVD) išplitimą galvijų bandose. 6. Atlikus kompleksinę galvijų virusų paplitimo analizę nustatyta, kad GIR persirgę – 30,5 proc., PG3 – 72,2 proc., RSV infekcija – 54,5 proc., GVD – 43,4 proc. galvijų. Daugumoje ūkių nustatyta, kad galvijai yra persirgę visomis keturiomis ligomis, ir tai įrodo, kad šie virusai gali būti kvėpavimo ligų priežastis. 7. Nustatyta, kad veršelių, gimusių iš nevakcinuotų karvių, pasyvus imunitetas trunka iki 2 mėn. ir yra patvaresnis nei veršelių, gimusių iš vakcinuotų karvių. 8. Vakcinavimo efektyvumo tyrimai rodo labai didelį vakcinų apsauginį efektyvumą – ūkiuose, kuriuose atliekamas vakcinavimas , nebuvo nustatyta naujų GIR atvejų, o užsikrėtusių galvijų sumažėjo nuo 52,3 iki 0 proc. Praktinės rekomendacijos: - GIR ir kitų respiratorinių infekcijų patekimui į ūkius keliui užkirsti rekomenduojama atvežtus naujus galvijus karantinuoti ir juos ištirti serologiniais metodais. - Atliekant GIR kontrolę ūkiuose rekomenduojama atlikti serologinius tyrimus, nustatant virusų nešiotojus. Užkertant kelią ligos plitimui ūkyje nustatyti virusų nešiotojai ir sergantys galvijai turi būti atskirti nuo sveikų. Užtikrinti, kad ūkį aptarnaujantis personalas neplatintų GIR sukėlėjų. - Rekomenduojama ūkiuose, kuriuose GIR yra labai išplitęs, naudoti žymėtas vakcinas ir nuolat atlikti tyrimus pagal sudarytas GIR likvidavimo programas. - Pateikiama sukurta „Galvijų infekcinio rinotracheito (GIR) kontrolės veislinėse bandose“ programa.
dc.description.abstract To investigate the epidemiology of infectious bovine rhinotracheitis in cattle farms of Lithuania, to carry out comparative investigations in the methods of diagnosing IBR, as well as to perform investigations of active and passive immunity and the efficiency of IBR control and prophylaxis. Goals of study: 1. To carry out the analysis of prevalence of cattle diseases and causes of the loss of cattle in Lithuania. 2. To establish prevalence of the infectious bovine rhinotracheitis virus on cattle farms in Lithuania. 3. To investigate epidemiology of infectious bovine rhinotracheitis in Lithuania. 4. To carry out a comparative assessment of methods of IBR laboratory diagnostics. 5. To assess the possibilities of the polymerase chain reaction in diagnosing the acute BoHV-1 infection. 6. To carry out investigations into prevalence of IBR and other viral infections (parainfluenza-3, respiratory syncytial virus, bovine viral diarrhoea virus) in cattle population. 7. To evaluate IBR preventative measures taken in Lithuania and their effectiveness. Novelty of study and its scientific value: 1. Prevalence of the IBR virus on cattle farms in Lithuania has been determined. 2. The influence of the size of a cattle herd, cattle age and sex on prevalence of IBR has been established. 3. The risk of the IBR virus infection frequency according to the distribution of the seropositive cattle has been established. 4. Sensitivity and specificity of the diagnostics method of the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA Ab) of antibodies to IBR viruses have been assessed. 5. Possibilities of the use of polymerase chain reaction in diagnosing the acute BoHV-1 infection have been assessed. 6. Peculiarities of prevalence of IBR and other viral infections (parainfluenza-3, respiratory syncytial virus, bovine viral diarrhoea virus) in a cattle population have been compared. 7. The efficiency of IBR control and prophylaxis measures has been assessed. Conclusions: 1. As much as 26.7–77.8% of cattle are infected with the infectious bovine rinotracheitis virus on highly productive cattle farms, and prevalence of the IBR virus in the cattle population in Lithuania consists for 11.9%. Since 2008 an increasing tendency for a spread of viruses has been revealed. 2. Prevalence of the IBR virus depends on the size of a cattle herd. In the herds containing from one to 200 cattle the percentage of infected animals were 5.58% and in the herds with more than 200 cattle this figure stood at 14.8%. 3. The spread of the IBR virus is influenced by the age of cattle too. It was established that IBR prevalence in the group of cattle older than 7 years accounted for 57%, and the smallest prevalence was discovered in the groups of cattle of the ages between 0 and 4 months and between one and 2 years (4.3% and 6.7%). The IBR virus was extremely widespread among the cows – 34.6%, and it was the least spread among the bulls – 2%. 4. ELISA Ab is noted for high sensitivity (96.3%) and specificity (90.6%) therefore it is recommended to use for serological investigations of infectious bovine rinotracheitis. 5. The PCR investigations carried out showed that only BoHV-1 infection was the cause of the outbreak of cattle respiratory diseases in 20.8% of cases therefore it is necessary to take into consideration the spread of other viruses (PI-3, RSV, BVD) in cattle herds. 6. Having made a complex analysis of the spread of viruses it was established that 30.5% of cattle had been ill with IBR, 72.2% – with PI-3, 54.5% – with RSV infection, 43.4% of cattle had been ill with BVD. It was established that on the majority of farms the cattle had been ill with four diseases, which proves that these viruses can be the cause of respiratory diseases. 7. It was established by investigations that passive immunity of the calves born to the unvaccinated cows lasted up to two months and was more durable than that of the calves born to the vaccinated cows. 8. Investigations of the efficiency of vaccination show a very high protective efficiency of vaccines on the farms where the cattle are vaccinated. No new cases of IBR infection were detected, and the number of the infected cattle decreased from 52.3 to 0%. Practical recommendations: - To prevent IBR and other respiratory infections from getting into farms it is recommended to put the imported cattle under quarantine and to examine them by means of serological methods. - In exercising IBR control on the farms it is recommended to carry out serological investigations to establish carriers of viruses. To prevent a spread of a disease on a farm, carriers of viruses and the infected animals must be separated from the healthy ones. It is necessary to ensure that the personnel servicing the farm should not spread IBR agents. - It is recommended to use marker vaccines and carry out investigations according to the devised IBR eradication programmes on the farms where IBR is very widespread. - The programme “Control of infectious bovine rinotracheitis (IBR) in pedigree cattle herds” is presented.
dc.language.iso lit
dc.subject Rinotracheitas
dc.subject Epidemiologija
dc.subject Galvijai
dc.subject Prevencija
dc.subject BoHV-1
dc.subject Rhinotracheitis
dc.subject Epidemiology
dc.subject Cattle
dc.subject Prevention
dc.subject BoHV-1
dc.title Galvijų infekcinio rinotracheito epidemiologinė padėtis, diagnostika, profilaktika ir prevencija Lietuvoje
dc.title.alternative Epidemiology, diagnosis and prevention of infectious bovine rhinotracheitis in Lithuania
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account