LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Pasirinktų mikroelementų kaita veršingų karvių kraujo serume ir mineraliniai priedai mineralų kiekiui stabilizuoti

Show simple item record

dc.contributor.author Jokubauskienė, Vaida
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:26:14Z
dc.date.available 2017-08-21T08:26:14Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70152
dc.description.abstract Mikroelementai – tai tokie elementai, kurie organizmui yra reikalingi miligraminiais ir mikrograminiais kiekiais. Šių medžiagų disbalansas organizme sutrikdo normalias organizmo funkcijas. Galvijai ypač jautrūs mikroelementų trūkumui. Šių mineralinių medžiagų stoka organizme pasireiškia kailio pakitimais, odos žaizdomis, nagų opomis, mastitais, metritais, nevaisingumu ir kitais organizmo funkcijų sutrikimais. Visą tai sumažina bandos naudingumą, dėl to gyvulių augintojai patiria didelių ekonominių nuostolių. Norint užtikrinti galvijų sveikatingumą ir pagerinti eksploatacines savybes, reikia įvertinti visus veiksnius, sąlygojančius mikroelementų kiekio kaitą galvijo organizme. Tam reikia įvertinti mineralinių medžiagų kiekį dirvožemyje, pašaruose, vandenyje ir atsižvelgti į organizmo sveikatos būklę, produktyvumą, amžių, veislę, klimato sąlygas. Mikroelementų trūkumas paplitęs visame pasaulyje. Intensyvi žemdirbystė, įvairių trąšų, pesticidų ir herbicidų naudojimas pakeičia dirvožemio ir jame augančių augalų biochemines savybes, o tuo pačiu tai įtakoja mikroelementų kiekio dinamiką organizme. Su pašarais naudojamų mineralinių priedų poveikis organizmui skiriasi, priklausomai nuo jų cheminės formos, mikroelementų balanso ir sudėties. Literatūroje daugiausia duomenų randama apie makroelementus ir jų biologinę reikšmę galvijų organizmui. Duomenų apie mikroelementų kiekio kaitą galvijo organizme, Lietuvoje, trūksta. Nėra žinoma, kaip kinta mikroelementų kiekis karvių kraujo serume, atsižvelgiant į veršingumą, produktyvumą, amžių, koks mikroelementų kiekis, pareze po apsiveršiavimo sergančių karvių kraujo serume. Taip pat nėra duomenų, kaip su pašarais naudojami skirtingos cheminės sudėties mineraliniai priedai įtakoja mikroelementų kiekį karvių kraujo serume. Darbo tikslas: Nustatyti mikroelementų (Mn, Zn, Cu, Co, I, Fe ir Mo) kiekio dinamiką karvių kraujo serume, atsižvelgiant į veršingumą, produktyvumą, sergamumą pareze po apsiveršiavimo, amžių ir įvertinti skirtingos cheminės sudėties mineralinių priedų efektyvumą stabilizuojant mikroelementų kiekį. Darbo uždaviniai: 1. Nustatyti mangano, cinko, vario, kobalto, jodo, geležies ir mangano kiekio dinamiką karvių kraujo serume prieš veršiavimąsi, veršiavimosi metu ir praėjus 1, 2, 6 ir 10 dienų po apsiveršiavimo ir įvertinti, kuriais laikotarpiais mikroelementų kiekis sumažėja labiausiai. 2. Nustatyti ir palyginti mangano, cinko, vario, kobalto, jodo, geležies ir molibdeno kiekį skirtingo produktyvumo sveikų ir pareze po apsiveršiavimo sergančių karvių kraujo serume. 3. Nustatyti ir palyginti mangano, cinko, vario, kobalto, jodo, geležies ir molibdeno kiekį telyčių (1–2 m.) ir skirtingo amžiaus (3–5 m., ir 6–8 m.) karvių kraujo serume. 4. Įvertinti ir palyginti skirtingų mineralinių priedų (neorganinių ir mišrių) poveikį padidinant mikroelementų (Mn, Zn, Cu, Co ir I) kiekį karvių kraujo serume. Tokio pobūdžio darbas Lietuvoje buvo atliktas pirmą kartą ir žinios, įgautos šio tyrimo metu yra labai svarbios nagrinėjant mikroelementų disbalansą galvijo organizme. Šis darbas suteikė naujų žinių apie mikroelementų kiekio dinamikos ypatumus karvių kraujo serume prieš veršiavimąsi, veršiavimosi metu ir praėjus 1, 2, 6 ir 10 dienų po apsiveršiavimo. Buvo nustatyta, kuriomis dienomis mikroelementų kiekis sumažėja labiausiai. Taip pat buvo įvertinta amžiaus, produktyvumo, sergamumo pareze po apsiveršiavimo įtaka mikroelementų kiekiui karvių kraujo serume. Remiantis gautais tyrimų rezultatais LSMU VA eksperimentinėje ir klinikinėje farmakologijos laboratorijoje buvo sukurti nauji produktai – skirtingos cheminės sudėties mineraliniai priedai (neorganiniai ir mišrūs), kurių pagrindinis naudojimo tikslas: išsiaiškinti skirtingos cheminės sudėties mineralinių priedų efektyvumą, stabilizuojant mikroelementų kiekį karvių kraujo serume. Žinodami, kuriais laikotarpiais mikroelementų kiekis karvių kraujo serume sumažėja labiausiai, galima apsaugoti organizmą nuo galimų susirgimų, kurie gali atsirasti dėl mikroelementų trūkumo, pagerinant karvių racionus efektyviais mineraliniais priedais.
dc.description.abstract Microelements are such elements, which are necessary for the body in quantities of milligrams and micrograms. Any imbalance of these substances in the body disturbs normal body function. Cattle are especially vulnerable to deficiency of microelements. The lack of minerals in the body is evidenced by changes of coat, skin wounds, nail ulcers, mastitis, metritis, infertility and other disorders of the body function. All these factors reduce the utility of herd, and cattle breeders are experiencing severe economic losses. To ensure the health of cattle and to improve features of exploitation, it is necessary to evaluate all factors, that determine the change of microelements’ level in the animal body. This requires evaluation of microelements in soil, fodder and water. A well in order to determine microelements’ level in the body, it is necessary to consider the condition of health of the cattle, their productivity, age, breed and climate conditions. Deficiency of microelements is spread worldwide. Intensive farming, use of various fertilizers, pesticides and herbicides exhausts the soil and modifies biochemical features of the soil and plants growing in it, and at the same time it modifies microelements’ level in the body. Effect of mineral additives that are used along with the fodder on the body varies depending on their chemical form, balance and composition of microelements. Most of the data, found in the literature, is about the macro elements and their biological significance on the animal body. In Lithuania there is a lack of data on microelements’ level in the animal body. It is not known, how microelements’ level change in the blood serum of cattle, depending on parturition, productivity, age and what influence on level of microelements has morbidity of parturient paresis. There is also no evidence on how the mineral additives used along with the fodder effect microelements’ level in the blood serum of cattle. Objective: The aim of this thesis is to determine the changes of microelements' (Mn, Zn, Cu, Co, I, Fe and Mo) level in the blood serum of cows, depending on pregnancy, productivity, morbidity paresis after parturition, age and to evaluate the efficiency of mineral additives of different chemical composition in stabilizing microelements' level. Tasks: 1. Determine the dynamics of manganese, zinc, copper, cobalt, iodine, iron and molybdenum level in cows' blood serum before calving, at calving and 1, 2, 6 and 10 days after calving and to evaluate periods, during which the level of microelements decreases the most. 2. Determine and compare the level of Mn, Zn, Cu, Co, I, Fe and Mo in the blood serum of healthy cows of different productivity and cows with paresis after parturition. 3. Determine and compare the level of Mn, Zn, Cu, Co, I, Fe and Mo in the blood serum of heifers (1–2 years) and cows of different ages (3–5 and 6–8 years old). 4. Evaluate and compare the efficiency of different mineral additives (inorganic and mixed) on stabilizing the level of microelements (Mn, Zn, Cu, Co, I) in the blood serum of cows. In Lithuania this kind of work was performed for the first time, and the knowledge obtained during this research is very important when analyzing imbalance of the microelements in the body of the cattle. This research provided new information on peculiarities of dynamics of microelements’ level in the blood serum of cows before calving, at calving and 1, 2, 6 and 10 days after calving. It was determined which days the microelements’ level decreases the most. Also, effect of age, productivity, and morbidity with paresis after parturition on level of microelements in the blood serum of cows was evaluated. Based on the study results, in the laboratory of experimental and clinical pharmacology of LUHS VA, were developed new products – mineral additives of different chemical composition (inorganic and mixed), the main use purpose of which is to find out the effectiveness of mineral additives of different chemical composition by stabilizing the level of microelements in cows’ blood serum. The knowledge of during which periods the microelements’ level in the blood serum of cows is the lowest, will give the opportunity to protect the body from possible illnesses, which may occur due to deficiency of microelements, by improving ration of cows with effective mineral additives.
dc.language.iso lit
dc.subject Mikroelementai
dc.subject Karvės
dc.subject Veršiavimasis
dc.subject Mineraliniai priedai
dc.subject Microelements
dc.subject Cows
dc.subject Parturition
dc.subject Mineral additives
dc.title Pasirinktų mikroelementų kaita veršingų karvių kraujo serume ir mineraliniai priedai mineralų kiekiui stabilizuoti
dc.title.alternative Alternation of selected microelements in the blood serum of in-calf cows and mineral additives, used to stabilize the level of minerals
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account