LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Skirtingų miežių, kvietrugių ir kviečių genotipų maistinės vertės analizė bei nesmulkintų javų grūdų panaudojimo efektyvumas viščiukų broilerių mityboje

Show simple item record

dc.contributor.author Vilienė, Vilma
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:27:04Z
dc.date.available 2017-08-21T08:27:04Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70154
dc.description.abstract Darbo tikslas: Ištirti skirtingų miežių, kviečių ir kvietrugių genotipų maistinę vertę bei skirtingo nesmulkintų miežių ir kvietrugių kiekio įtaką broilerių produktyvumui, virškinimo procesams, paukštienos morfologinei sudėčiai bei kokybei. Darbo uždaviniai: 1. Ištirti skirtingų miežių, kviečių ir kvietrugių genotipų maistinę vertę konkrečiai definuotomis jų auginimo sąlygomis. 2. Nustatyti skirtingų miežių ir kvietrugių genotipų įtaką, naudojant NKP skaldančius fermentus, viščiukų broilerių virškinamosios masės tranzitui, klampumui, amoniakinio azoto koncentracijai aklųjų žarnų turinyje. 3. Ištirti skirtingų nesmulkintų miežių kiekių įtaką viščiukų broilerių produktyvumui, virškinimo procesams ir paukštienos kokybei. 4. Ištirti skirtingų nesmulkintų kvietrugių kiekių įtaką viščiukų broilerių produktyvumui, virškinimo procesams ir paukštienos kokybei. Darbo aktualumas ir naujumas: Viščiukų broilerių lesinimui dažniausiai naudojami nesmulkinti kviečiai. Jie sąlygoja geresnį virškinamojo trakto išsivystymą, mažina paukštienos gamybos kaštus. Nesmulkintų miežių ir kvietrugių panaudojimas viščiukų broilerių mityboje yra menkai ištirtas, o šių grūdų pardavimo kaina dažnai esti mažesnė už kviečių. Nėra galutinai ištirta miežių ir kvietrugių maistinė vertė, nėra publikuotų duomenų apie įvairiais kiekiais ir skirtingais broilerių auginimo periodais panaudotų nesmulkintų šių javų grūdų įtaką viščiukų broilerių virškinimo fiziologiniams procesams bei paukštienos kokybei. Taigi šie tyrimai būtų aktualūs ir savalaikiai. Šiame darbe atlikti ir pirmą kartą publikuojami beta gliukanų, pentozanų, fenolinių rūgščių, mikroelementų ir flavanoidų koncentracija skirtingų genotipų miežiuose, kvietrugiuose ir kviečiuose. Ištirti skirtinguose javų grūduose bendri ir precekaliniai aminorūgščių kiekiai, taikant du skirtingus tyrimų metodus − skysčių chromatografijos ir artimąją infraraudonojo spektro sritį. Pirmą kartą nustatyta skirtingų kvietrugių ir miežių genotipų įtaka viščiukų broilerių virškinamojo trakto turinio klampumui bei jo tranzitui, amoniakinio azoto koncentracijai aklųjų žarnų turinyje. Išanalizuota įvairių nesmulkintų miežių ir kvietrugių kiekio reikšmė mitybai įvairiais viščiukų broilerių auginimo laikotarpiais, įvertintas jų poveikis paukščių virškinamojo trakto turinio klampumui, amoniakinio azoto bei trumpųjų grandinių riebalų rūgščių koncentracijai aklųjų žarnų turinyje; ištirta ne-smulkintų miežių ir kvietrugių viščiukų lesaluose įtaka paukštienos riebalų rūgščių sudėčiai, aterogeniškumo ir trombogeniškumo indeksams, juslinėms bei tekstūros savybėms.
dc.description.abstract The aim of the study: To investigate nutritive value of a variety of barley, wheat and triticale genotypes and influence of whole barley and triticale used in various amounts on broilers’ productivity, digestive processes and morphological composition and quality of poultry meat. Objectives of the study: 1. To investigate nutritive value of a variety of barley, wheat and triticale genotypes under concretely defined conditions of their growth. 2. To determine impact of various genotypes of barley and triticale on transit, viscosity of broiler chickens’ digesta and ammonia nitrogen concentration in the content of cecum. 3. To examine impact of various whole barley amounts on broilers’ productivity, digestive processes and quality of poultry meat. 4. To examine impact of various whole triticale amounts on broilers’ productivity, digestive processes and quality of poultry meat. Actuality and novelty of the work: Whole triticale is most frequently used for broiler chickens’ feeding. Their usage preconditions a better development of digestive system and decreases the cost of poultry meat production. The use of whole barley and triticale for broilers’ nutrition is scarcely investigated, whereas the price of aforesaid grains is frequently lower comparing with that of wheat. Besides, nutritive value of barley and triticale has not been completely investigated; there is no published data on the in-fluence of whole barley and triticale (used in various amounts at different growth periods) on broilers’ productivity, physiological processes, digestion and quality of poultry meat. Therefore, the investigation is actual and timely. In this study, concentrations of β-glucanes, pentosans, phenolic acids, trace elements, and flavonoids in various genotypes of barley, triticale and wheat were determined and publicized for the first time. Using two different investigation methods (liquid chromatography and near infrared spectroscopy) general and prececal amino acids amounts in grains of various crops were investigated. For the first time, effect of triticale and barley of various genotypes on viscosity of digesta, its transit and on cecal concentration of ammonia nitrogen in broiler chickens was determined. Various whole barley and triticale amounts (used for broilers’ nutrition at different periods of their growth) were analyzed; their influence on viscosity of poultry digesta, on concentration of ammonia nitrogen and short chain fatty acids in cecal content was evaluated; influence of whole barley and triticale in chicken feeds on the composition of fatty acids, atherogenic, trombogenic indices, sensory and textural properties in poultry meat was examined.
dc.language.iso lit
dc.subject Javai
dc.subject Maistinė vertė
dc.subject Viščiukai broileriai
dc.subject Produktyvumas
dc.subject Virškinamumas
dc.subject Grain
dc.subject Nutritional value
dc.subject Broiler chickens
dc.subject Productivity
dc.subject Digestibility
dc.title Skirtingų miežių, kvietrugių ir kviečių genotipų maistinės vertės analizė bei nesmulkintų javų grūdų panaudojimo efektyvumas viščiukų broilerių mityboje
dc.title.alternative The nutritional value analysis of different genotypes of barley, triticale and wheat and efficiency using of whole cereal grains in broiler chickens feeding
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account